Kommunestyrets behandling av valg av jernbanetrasé gjennom Tjølling nærmer seg. Det har de siste dagene fremkommet en del feilaktige påstander, både i ØP og i sosiale medier. Vi finner det derfor nødvendig å oppsummere en del dokumenterte fakta.

Matjord

Bane NOR sier Verningen beslaglegger 250 da. Ved å etablere tunnel forbi Verningen sparer man 30 da. Andre tiltak i traseen gir ytterligere 10 da i permanent spart beslag. Permanent beslag blir dermed 210 da i Verningen-traseen.

Bane NOR sier Stålaker Øst beslaglegger 250 da. Vesentlig vanskeligere arrondering som Bane NOR ikke har tatt hensyn til gir et ytterligere beslag av 23 da. Heving av traseen forbi Skaara/Vittersø på grunn av flomfare og flomskader langs Kjøndalbekken (ikke noe av dette hensyntatt av Bane NOR) beslaglegger 41 da. Dette gir et permanent beslag av matjord på 314 da ved valg av Stålaker Øst.

Olaf Holm prøver å gjøre et poeng av beslag av øvrig areal. Men, han unnlater å nevne at han da ser bort fra den betydelige effekten en tunnel forbi Verningen vil ha å si for dette.

Tunnel på Verningen

Ved å la jernbanen gå i tunnel forbi Verningen oppnår man mange fordeler. Spart matjord er nevnt. Områder til nærmiljø og friluftsliv forblir uberørt. Håkestadveien og Skuggedalveien forblir som i dag. Naturmangfoldet bevares. Man unngår betydelige skjæringer i terrenget. Ingen boliger eller gårdstun blir varig berørt. Ikke støyproblemer. Kort sagt: Verningen forblir som i dag.

Investering

Bane NOR hevder Verningen er dyrere å bygge enn Stålaker Øst, men nekter å dokumentere dette. Det gjør det vanskelig å forholde seg til Bane Nors tall. Med basis i beregninger fra SINTEF har vi laget detaljerte beregninger av kostnadsforskjellen mellom Verningen og Stålaker Øst. Inkludert erstatninger viser disse beregningene at Verningen-alternativet vil koste ca. 700 mill. mindre enn Stålaker Øst. Beregningene tar utgangspunkt i hva det koster å bygge på fast grunn. Så multipliserer man basisprisen med ulike faktorer for tunnel, bro, skjæring, etc. Jernbanetekniske installasjoner tillegges med lik pris i hele lengden. Ut ifra denne modellen er det helt umulig å forklare at Verningen er dyrere. Vår påstand er at Bane NOR har vesentlige feil i sine regnestykker.

Arbeidsplasser

Et forhold som Bane NOR fullstendig overser, er tap av arbeidsplasser. Bane Nors forslag om Stålaker Øst vil beslaglegge/ødelegge drivverdig granitt for store beløp. Alternativet er å velge Verningen slik at man kan utvinne verdiene til nytte for alle, inkludert arbeidsplasser i flere tiår. Som mange andre, har vi fulgt med på den imponerende brobyggingen på Farriseidet. En ny jernbanebro over Lågen vil neppe bli mindre imponerende. Bokstavelig talt under en slik brobygging tenker Bane NOR seg at livet på Lett-Tak og andre virksomheter skal gå som før. Risikoen for at Larvik her mister et betydelig antall arbeidsplasser er åpenbar.

Valg av Stålaker Øst vil medføre tap av arbeidsplasser, både for Larvik og for Norge. Om tallet blir 30 eller 250 pr. år er umulig å si. Med en forventet verdiskapning på en mill. kr pr. arbeidsplass pr. år betyr dette tapt verdiskapning på 0,9 – 7,5 mrd. over 30 år. Ved valg av Verningen vil ingen arbeidsplasser gå tapt.

Vi oppfordrer Bane NOR og andre til å lytte til dem som faktisk skal drive disse arbeidsplassene. Den vet best hvor skoen trykker, som har den på.