I motsetning til andre lavkonjunkturer, er det nå kvinner som er mest utsatt for å bli permittert eller miste jobben. Dette kommer frem i våre siste befolknings- og medlemsundersøkelser. Dette gjelder særlig reiseliv med kultur, hotell og restaurant og service- og helsefag. Det verst tenkelige scenariet er at de som mister jobben nå, blir stående varig utenfor arbeidslivet. Hvis dette skjer i stor skala i kvinnedominerte bransjer, risikerer vi at sysselsettingsandelen synker og at likestillingen vi har oppnådd gjennom flere tiår i arbeidslivet - settes tilbake. Krisepakkene som nå innføres er derfor viktige og helt avgjørende om vi skal redde arbeidsplasser. I bransjer hvor det er utfordrende å finne nytt arbeid kan det være nødvendig med ekstra tiltak for kompetanseheving eller videreutdanning.

Det er viktig at arbeid for likestilling gjøres så tidlig som mulig. Kjønnsdelte yrkesvalg oppstår ikke plutselig, de er resultat av holdninger, stereotypier og muligheter allerede fra tidlig i oppveksten. Derfor er det viktig å rette inn tiltak for å fremme likestilling i arbeids- og samfunnslivet allerede i skoleløpet – ja til og med i barnehagen. Det pågår nå et arbeid med en strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked som regjeringen skal legge frem i løpet av våren 2021. Vi håper det kommer målrettede tiltak så tidlig som mulig i opplæringsløpet.

NHO og NITO får penger over statsbudsjettet til å drive «Jenter og teknologi». Vi har arrangementer og bruker sosiale medier så ungdom kan møte gode rollemodeller, jenter som har valgt teknologi- og realfag og er lærlinger, studenter eller i jobb. Søkertall viser nå at for skoleåret 2020-21 var det rekordmange jenter som søkte seg til «guttedominerte» linjer på videregående. 16 % av søkerne til teknikk og industriell produksjon (TIP) er jenter, 7 % av søkerne til både elektrofag og bygg- og anleggsteknikk er jenter. På disse linjene har andelen kvinnelige søkere økt med 50 prosent de siste tre årene, ifølge Utdanningsdirektoratet.

I NHOs medlemsbedrifter er det en høy andel kvinnelige ledere. I service- og handelsbedriftene er 56% av topplederne kvinner, og om vi inkluderer mellomledere, er tallet 68%. Lavest andel kvinnelige topp- og mellomledere finner vi i bedrifter innen bygg, elektro, energi, bil og transport. I våre nye undersøkelser kan det synes som om toppleders kjønn har betydning for kjønnsfordelingen også blant andre ansatte i bedriften. I alle bransjer viser tallene at kvinnelige toppledere har flere kvinnelige ledere og mellomledere enn sine mannlige lederkollegaer.

Våre konkrete råd til bedrifter som ønsker å øke kvinneandelen i ledelsen er som følger:

• Sett et mål for kvinneandelen

• Avmystifiser lederrollen og sørg for møteplasser

• Finn talentene tidlig, og tenk langsiktig

• Aktivt be kvinner om å søke

• Gi kvinner ledererfaring

• Mål effekten av arbeidet og start på nytt

NHO har også et lederutviklingsprogram for talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på. Vi kaller det «Female Future». Flere enn 1700 kvinner har deltatt siden oppstarten i 2003. Slik mobiliseres talentene og vi gi dem utviklingsmuligheter og møteplasser slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv. Vi trenger kvinners perspektiver, erfaringer og kunnskaper når vi utvikler morgendagens løsninger, og vi trenger dem i alle bransjer.

Kvinnedagen er en flott dag til å sette agenda, men innsatsen - den må skje nå, og i normale tilstander - hele året.