Det faller meg egentlig ikke naturlig å henvende meg til deg gjennom lokalavisen, men siden svarene fra deg uteble da utfordringene ble stilt, gjør jeg det likevel. Jeg tillater meg å gjenta deler av innholdet i e-postene jeg sendte deg tidligere i november.

I svaret på den første e-posten jeg sendte deg, skriver du at «Det å legge ned en skole har selvfølgelig en økonomisk side, men også en pedagogisk side». Hvilke pedagogiske sider tenker du på?

Studier viser at størrelse på skole har lite å si for den pedagogiske kvaliteten, men at det er andre forhold som påvirker dette.

Det du ikke nevner og som alltid underkommuniseres fra administrasjonen og enkelte politikere er at det også har noen store lokale samfunnsmessige konsekvenser. I strategidokumentet kan vi lese at konsekvensen av å legge ned barnehagen er at «foresatte må søke barnehageplass i andre barnehager, enten kommunal eller privat». Den konsekvensbeskrivelsen illustrerer godt poenget mitt. Konsekvensene er langt mer omfattende enn som så. Er du villig til å risikere oppvekstmiljøet til barna i Hvarnes på et så mangelfullt grunnlag? Dere truer barnas (og voksnes) fritidstilbud, møteplasser og tilhørighet. Dere truer livskvaliteten og utviklingen til barn og voksne i Hvarnes.

Videre i argumentasjonen din skriver du: «I Hvarnes ligger man også lavt med nye førsteklassinger og man underviser flere klassetrinn i samme klasse». Jeg tolker dette som om du mener at det å undervise i aldersblandede grupper er en negativ ting. Flere studier viser at barn i aldersblandede grupper kommer godt ut faglig sett og at de kan ha bedre forutsetning for å tilpasse seg samfunnslivet enn barn i aldershomogene grupper og fulldelte skoler. Utdanningsforbundet uttrykte denne uka i Østlands-Posten stor bekymring for «glorifiseringen av storskoler, ikke minst fordi veivalget ensidig er basert på økonomiske kriterier og argumenter – og ikke pedagogiske» Igjen setter jeg spørsmålstegn ved beslutningsgrunnlaget dere legger til grunn for å ta en så inngripende avgjørelse som å legge ned skole, SFO og barnehage i Hvarnes.

På Larvik Høyre sine nettsider står det: «Larvik kommune har attraktive og levende distrikter og tettsteder, som alle har utviklet sin egenart. Denne mener vi det er viktig å ivareta og videreutvikle.». Det er en av deres hjertesaker. Det er fine ord, Erik. Fine ord til å fronte nettsider og presentere til folket i valgkampens hete. Det er trist at disse ordene betyr så lite når hverdagen kommer, beslutninger skal tas og når det virkelig gjelder.

Omkring to millioner kroner antas det at Larvik kommune sparer på å legge ned skole og barnehage i Hvarnes når innsparingspotensialet er nådd om noen år. Det er lite i den store sammenhengen. Er det nok for å ødelegge et tettsted med en egenart som dere mener det er så viktig å ta vare på? Er det nok for å ødelegge det trygge, gode oppvekst- og læringsmiljøet til barna i Hvarnes?

Er det verdt det, Erik?