(GD): En mann i 40-årene fra Danmark hadde kjørt fra Larvik da han i april i år ble stoppet av politiet på Lillehammer.

Mannen hadde med seg sin mindreårige sønn i bilen, og blåste til over lovlig verdi på stoppstedet. Blodprøver tatt om lag en time etter endt kjøring viste en promille på 2,88.

Nylig møtte mannen i Vestre Innlandet tingrett. Mannen har samtykket i at saken blir avgjort ved en tilståelsesdom.

Et stort samfunnsproblem

Retten påpeker at ruspåvirket kjøring utgjør et samfunnsproblem og har stort skadepotensial for gjerningspersonen og andre trafikanter. Allmenne hensyn har stor vekt ved utmålingen av straff.

I saken ble det vektlagt både at mannen har kjørt en lang strekning på en hovedfartsåre med mye annen trafikk og høye hastighetssoner. I tillegg hadde mannen en mindreårig i bilen. Alle disse faktorene virker skjerpende på straffeutmålingen.

Retten finner det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hanhandlet forsettlig, og minst var uaktsom med hensyn til graden av påvirkning.

Mannen har ytret et ønske om å få gjennomført sin straff betinget, men dette ville ikke retten etterkomme.

Mister bare førerretten i Norge

Dansken ble dømt til 30 dager i fengsel, samt en bot på 45 000 kroner, som fastsettes i samsvar med hovedregelen om 1,5 gang brutto månedslønn.

Han ble også fratatt førerretten på en periode på tre år – men bare i Norge. For å gjenerverve førerretten i Norge, må mannen avlegge full ny førerprøve i Norge.

Dersom du mister førerkortet i utlandet på grunn av fartsovertredelse, er det altså kun gjeldende i landet hendelsen skjer. Dersom fartssynderen også har promille over 0,5 rapporteres det tilbake hjemlandet, og kan føre til førerkortbeslag også der.