I år har det igjen blitt fremmet forslag om å utrede en mulig nedleggelse av Langestrand skole.

Kommunedirektørens argumenter bygger delvis på Larviks økonomiske situasjon, men leser man det sammen med sakspapirene som dreier seg om Stavern skole er det også andre hensyn hun legger til grunn. Her er det størrelsen på skolen som er viktig, og der påstås det at større skoler gir bedre læringsmiljø for elevene.

For to Langestrandsforeldre som også er lærerutdannere ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), er dette et ytterst merkelig utsagn. Det er ikke størrelsen på skolen det kommer an på, men kvaliteten på arbeidet i ethvert klasserom som er avgjørende.

All forskning viser at læring er en kompleks prosess der det ikke er noe entydig svar på hva som gir best effekt og suksess. Nestoren innenfor utdanningsvitenskap, John Hattie, påpeker at verken størrelsen på klasser eller skoler er det en skal fokusere på, man burde heller se på samspillet mellom læreren og elevene. Han er ikke alene om å mene dette. Det betyr at det er kvaliteten på undervisningen som er avgjørende og ikke minst hvordan man legger til rette for gode læringsmuligheter. Og en av nøklene til det er trivsel på skolen, enten den er liten eller stor.

Vi trenger et mangfold av skoler i Larvik, for å sikre at alle finner seg til rette i et miljø som passer for dem. Barn og unge er forskjellige og trenger derfor forskjellige rammer for læring. For noen vil det være en liten skole, mens for andre vil det bety en stor skole.

Læreren kan legge til rette for et godt læringsmiljø, uansett størrelse på vedkommende skole. Dette skjer i samarbeid med et lærerkollegium som i dag strekker seg langt utover den enkelte institusjonen. Man er ikke lenger isolert til egen skole når det gjelder diskusjoner om fag, undervisning og trivsel. Ordninger som kommunedirektøren burde være kjent med, slik som Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen, samler alle lærere i en kommune til faglig samarbeid og utveksling. Dette var lærerne i Larvik med på nå i slutten av oktober og begynnelsen av november. Dessuten samles lærere på sosiale medier i forskjellige grupper der de samarbeider på tvers av fag og skoler nettopp for å sikre gode læringsmiljø.

Når Larviks politikere skal ta beslutninger om våre barns læringsmiljø og fremtid er det viktig at disse blir tatt først og fremst ut fra utdanningsfaglige hensyn, ikke administrasjonsfaglige tanker om driftsfordeler ved større enheter. Her kan kommunedirektøren spille en konstruktiv rolle ved å ta i bruk den kunnskapen og ekspertisen som står til hennes rådighet i forarbeidet til slike saker. Larvik er en universitetskommune som samarbeider med USN rundt utdanningen av og kompetanseheving for lærere. Dessuten bor en del av oss, som hver dag arbeider med å utdanne fremtidens lærere, for ikke å si lærerne selv, her i byen.

Så kom og snakk med oss, vi er «te’snakkanes».