Grønnvasking av vindmøller?

FRA MØLEN: Fjellvåk, som sammen med musevåk er av de viktigste og mest tallrike som trekker gjennom området i store antall (opptil 1200 passerer Mølen på gode dager).

FRA MØLEN: Fjellvåk, som sammen med musevåk er av de viktigste og mest tallrike som trekker gjennom området i store antall (opptil 1200 passerer Mølen på gode dager). Foto:

Av
DEL

MeningerØP hadde tirsdag 16. april en artikkel om vindmøller, hvor TFs Thor Eika og Krf’s Olaf Holm uten forbehold eller motforestillinger mente at vindmøller på Malerød og Vindfjell vil få stor verdi for Larvik. Holm fant det også utrolig at «de partiene som kaller seg grønne er så negative til vindkraft». Dette er påstander og misforståelser/«fake news» som må rettes opp. ØPs samfunnsoppdrag går bl.a. ut på å få fram et mest mulig riktig grunnlag for samfunnsdebatten. Dette er visst ikke ØP så interessert i, så jeg får forsøke selv.

Klima og miljø er dessverre som regel de svake interessene når de kommer i konflikt med næringsinteresser og mulighet til kortsiktig økonomisk gevinst.

Olaf Holm mener det er utrolig at partiene som kaller seg grønne er negative til vindkraft. MdG er selvfølgelig positive til fornybar energi inkludert vindkraft, men ikke hvorsomhelst. Vi mener selvfølgelig også at vi må ha næringsliv og arbeidsplasser å leve av, men påstandene i artikkelen er et typisk eksempel på «grønnvasking».

Det meste av menneskelig aktivitet setter spor etter seg i naturen og miljøet. Da må vi først finne ut hvordan vi skal sette minst mulig spor etter oss, f.eks. ved å redusere materielt forbruk og energibruk. Deretter må vi finne ut hvor og hvordan disse sporene gjør minst skade.

Grønnvasking er når klima og miljø brukes som påskudd for å få kortsiktig økonomisk gevinst på bekostning av klima, miljø og sårbar natur.

Den strømmen vi produserer og bruker i Norge og Larvik er nesten 100% fornybar vannkraft. Det er betydelige muligheter for modernisering av kraftstasjoner i allerede utbygde vassdrag, som antagelig kan gi oss 20% mer strøm uten nye inngrep i naturen. Det er også store muligheter for ENØK-tiltak, både ved oppvarming av bygninger og i industrien. Dette vil være økonomisk lønnsomt både på kort og lang sikt. – men det vil antagelig også være mulig å tjene penger på vindmøller på Malerød, spesielt slik dette er subsidiert i dag.

Elbiler inkl. tungtransport vil ifølge kvalifiserte beregninger bare trenge strøm tilsvarende mellom 5 og 10% av den vannkraften vi produserer i dag, og altså bare en del av mulig økt produksjon av vannkraft og innsparing ved ENØK-tiltak..

Påstått strømbehov er derfor ikke et argument for å ødelegge sårbar natur og biomangfold. Det er heller ikke gjort tilfredsstillende vurdering av naturkvalitetene der. Vindparken er foreslått like nord for den eneste tilrettelagte muligheten for at hjortevilt og annet vilt kan krysse motorvei og jernbanespor. Det er bare foretatt registrering av fugleliv i en periode midt på sommeren, selv om en viktig trekkvei for fugler vår og høst går gjennom området.

MdG foreslo derfor at naturkvaliteter og biologisk mangfold, inkludert fugleliv og trekkveier hele året må utredes før saken igjen kommer til politisk behandling. Olaf Holm foreslo utsettelse for å gi TF mulighet til å belyse de forretningsmessige mulighetene bedre.

Vindfjell er jo under utredning i en landsdekkende plan for hvor vi bør og ikke bør bygge vindmølleparker.

Vindmøller på Malerød er et dårlig alternativ for å redusere klimagassutslipp sydover i Europa. Fornybar energi bør fortrinnsvis bygges ut der det gir små miljøpåvirkninger, og nær områder der den kan erstatte fossil elkraft fra kull, olje og gass, dvs. lenger syd i Europa. Også her har en sett problemene med vindkraft på land. Danmark planlegger f.eks. å erstatte vindmølleparker på land med havvind. Havvind for forsyning av oljeplattformer til erstatning for gasskraft er jo et positivt tiltak! – og hvis det ikke lenger blir behov for oljeplattformer, kan jo vindmøllene taues til et annet sted det er behov for strøm.

Lundhs bruker allerede i dag 100% fornybar vannkraft. All strøm mates inn på fordelingsnettet, bl.a. det som produseres i Farriselva, så det er ikke mulig å si hvor strømmen Lundhs, du og jeg bruker kommer fra. Også eldrevne anleggsmaskiner er på vei inn, og vil i den store sammenhengen kreve begrenset uttak av strøm, også fordi elmotorer har en virkningsgrad på over 90%, mens fossilmotorer i beste fall har en virkningsgrad på 40-50%. Resten av energien går ut i varme til kråkene.

Grønn kompetanse som vi allerede har mye av i Larvik må vi selvfølgelig bygge videre på. Dette må til for å skape nye «grønne» næringer og arbeidsplasser raskere enn oljeaktiviteten må trappes ned. Det vil skje senest når norsk fossil energi ikke lenger er konkurransedyktig i markedet. Det er selvfølgelig også veldig bra at Treschow Fritzøe vil investere i fornybar energi, i tillegg til alle andre gode miljøtiltak de arbeider med! Det er hverken nødvendig eller målrettet å bygge vindmølleparker i Larvik for å utvikle slik kompetanse. Bortsett fra eventuelle lokale maskinentreprenører, vil bygging av vindmølleparker neppe gi lokale arbeidsplasser i utbyggingsperioden. Når vindmøllene er i drift, vil de kreve minimalt med lokal arbeidskraft.

Menneskeskapte klimaendringer må møtes med tilstrekkelige kraftfulle og konkrete tiltak. Der savner dessverre MdG støtte fra Krf og de andre «gamle» partiene, selv om disse partiene snakker mye om klima og miljø. Holm og Eika har selvfølgelig helt rett i at festtaler og «fromme ønsker» i partiprogrammer og vedtak er lite verdt!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags