Larviks infrastruktur er sterkt påvirket av terreng- og grunnforhold, naturlig nok. Tidligere kommunestruktur bidro til å svekke byens sentrum, typiske sentrumsfunksjoner er delt med forskjellige undersentra, slik at området rundt Torget ikke har den attraktivitet det burde. Larvik by har ikke fått den vekst og utvikling den burde fått. Over tid kjørte kommunen seg fast, uten en samlende enighet om utviklingsretning og uten økonomisk mulighet til på egen hånd å bringe byen videre. Med ett herlig unntak: Til stor motstand fra FrP og Arbeiderpartiet vedtok kommunestyret å flytte ferjeterminalen ut av indre havn, et vedtak som alle nå finner riktig og prisverdig.

Nå står vi foran en tilsvarende, men langt viktigere beslutning: Valg av jernbanetrasé og stasjonsplassering. Dette vil påvirke utformingen av byen på kort og lang sikt, og er ikke ukomplisert. Med mange og sterke meninger om detaljer og hovedtrekk, - om det vi kan påvirke og om det som må være slik det er, kreves det mot for å ta den langsiktig riktigste beslutning. Slike utfordringer er ikke spesielle for Larvik, allerede i 1532 skrev Machiavelli:

«Man må nemlig har øyet åpent for at det ikke finnes noe som er vanskeligere å få fatt på, tvilsommere i sitt utfall og farligere i utførelsen enn å innføre en ny tingenes tilstand.

For fornyeren har harde fiender blant dem som har sin fordel av det gamle systemet, mens han har bare lunkne forsvarere blant dem som venter fordel av det nye.

Denne lunkenhet kommer dels av menneskenes mangel på tro, – for de tror i virkeligheten ikke på det nye hvis de ikke har sikker erfaring med det.»

Generelt sliter lokaldemokratiet med å ta langsiktig riktig beslutninger dersom det krever kortsiktige ofre eller synes upopulært. I tunge stunder kan vi fortviles over våre politikeres manglende evne til å samles om gode valg, slikt skaper ønsker om mer robuste styringsformer. Juristen Hausmann fastla og gjennomførte 1853 – 1870 en ny byplan for Paris, for å oppnå bedre trafikkavvikling og en helsemessig sunnere by med bedre luftsirkulasjon. Det ble gitt strenge regler for byggehøyde og arkitektonisk utforming på nye leiegårder og boliger. Bebyggelsen skulle være på seks etasjer, og de fire øverste skulle inneholde leiligheter, - det skulle være mennesker i hele byen hele døgnet. Akser og avenyer ble anlagt, samtidig med systemer for vann og avløp. Planene omfattet hele 60 % av datidens Paris.

Vi har ingen slik allmektig Haussmann, våre valgte politikere skal velge for oss, og de velges for korte perioder. Men de får et bedre kunnskapsgrunnlag enn noen før har hatt, - med illustrasjoner, konsekvensutredning og kalkyler. Måtte de også ha et helhetssyn som setter dem i stand til å ta langsiktig riktige valg.

Larvik får nå en ny gylden mulighet til å få fjernet det som har hindret den utvikling vi trenger, uten drepende kostnader for en forgjeldet kommune. BaneNOR vil planlegge, bygge og betale for en jernbane under byens sentrum. Dagens jernbanespor gjennom de nedre deler av byen vil bli fjernet, store arealer bli frigjort for byutvikling og en god veiforbindelse øst-/vest blir mulig. Torstrand vi ikke lenger være adskilt fra byen av et jernbanespor, Stavernundergangen vil forsvinne, Møllegata kan utvides, og Indre havn og Hammerdalen vil i enda større grad komme til sin rett. De deler av byen som særlig trenger til fornyelse vil få økt attraktivitet. Larviks flotte beliggenhet vil omsider komme til sin rett!

Dagens sentrumsutvikling fører ikke byen dit vi ønsker. Det går feil vei, rett og slett. Sentrum må gjennom en veldig omstilling, uansett. Nå mangler de aktører som kunne fornyet sentrum. Mennesker og aktivitet trengs i sentrum, hele døgnet, hele året. Riving og nybygging vil gi mulighet for en fornyelse som alle vil få glede av.

Kongegate-alternativet vil gi den frigjøring og fornyelse vi ønsker og byen trenger. La oss gripe muligheten og gjøre det som er rett på lang sikt!