Gå til sidens hovedinnhold

Flere veivalg i 2017

Artikkelen er over 4 år gammel

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Året 2016 er snart historie og hva husker vi best fra 2016? Her vil jo svarene variere fra person til person, alt avhengig av den enkeltes ståsted, deltakelse og forventninger. Det en ofte husker er alle arrangementene innen kulturlivet og eller de solfylte dagene vi lå ute på en holme eller padlet i Lågen. Hele kommunen vår innbyr til det meste av aktiviteter. Igjen leverer Kulturhuset, kulturskolen, våre lag og foreninger et fantastisk tilbud til oss som innbyggere og tilreisende gjennom hele året.

Vi slår fast at vi har et kulturliv som blomstrer og det er en berikelse for oss alle. Tilbudet innen konserter, revyer og utstillinger er stort og et mangfold av tilbud. Våre historielag, stiftelser og ildsjeler rundt i kommunen vår gjør en flott jobb ved å ta vare på våre kulturhistoriske bygg og fyller dem med innhold. Jeg takker dere alle for engasjementet og ikke minst en takk til alle dere frivillige som bidrar. Dette bygger identitet og gir god folkehelse!

Gjennom året kan vi også vise til mange store idrettsarrangement, priser og titler i mange mesterskap, i og utenfor vår kommune. Larvik har fostret mange store idrettsnavn gjennom årene og flere av våre toppidrettsutøvere lokalt og nasjonalt er rekruttert fra den store breddeidretten vi har rundt om i hele Larvik kommune. Dette forebyggende arbeid som også idrettslagene er med på, kan ikke måles i kroner og ved lokale arrangementer legges det jo igjen visittkort, på mange måter. Jeg retter en stor takk til alle utøvere frivillige.

Offentlig sektor er og skal være i omstilling og skal hele tiden se etter nye og bedre løsninger, til beste for våre innbyggere og brukere. Jeg vil takke rådmannen og alle våre kommunalt ansatte i alle våre virksomheter som daglig og år etter år leverer en tjeneste vi skal være stolte av. Interne funksjoner, Helse og Omsorgstjenester, Kultur og Oppvekst, Areal og Teknikk og Larvik kommunale Eiendom. Ut ifra de rammer som er til rådighet, leveres det gode velferdstjenester i Larvik kommune.

Vi skal være sikre på at vi får den nødvendige helsehjelpen når vi blir syke, vi skal være trygge på at fellesskapet stiller opp for oss når vi bli eldre og trenger omsorg. Vi som folkevalgte må bli flinkere til også og «løfte» ansatte, som jo er utfører av våre politiske vedtak og politiske mål. Det er også i den sammenheng undertegnede ønsker et konstruktivt «trepartssamarbeid» mellom folkevalgte, administrasjonen og tillitsvalgte for fornyelse.

Hele hensikten med et «trepartsamarbeid» er å gjøre kommunen til en enda bedre plass og bo og arbeide i og for å gi oss folkevalgte et bedre beslutningsgrunnlag. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle folkevalgte for alt arbeid som gjøres. Det er ikke få dokumenter / saksutredninger som leses, møtevirksomhet og mye av fritiden går med til politisk virksomhet. Vi har et demokrati vi skal videreutvikle og ta vare på.

Flere innbyggere, bedre velferd. Nylig rundet Larvik kommune 44.000 personer og flere blir vi når Lardal og Larvik blir en kommune fra 1.1.2018. Kommende år /2017 blir et år preget av prosesser rundt implementeringen og sammenslåing av to organisasjoner. Disse prosessene er allerede godt i gang. Vi skal bygge en ny kommune og ha fokuset på utvikling og vekst ut fra våre fortrinn og kultur og kulturbasert næring i den nye kommunen skal stå høyt. Det flotte med hele Larvik er alle våre unike steder med sin særegenhet og identitet som viser oss et stort mangfold i vår store nye kommune. Denne variasjonen av identitet er viktig å ta vare på.

Byutvikling vil undertegnede sette høyt på dagsorden i 2017. Vi går inn i en tid som krever felles løft. Vi har klare mål på befolkningsvekst, næringsvekst og økt kompetanse i befolkningen, så nå må vi bygge videre på det som er vårt vekstpotensialet. Vi må sørge for god offentlig service til næringslivet, god infrastruktur til næringslivet, bedre miljøvennlige transportløsninger og kollektivknutepunkt er sentrale elementer i en «byutvikling».

Vi har vedtatte mål i både boligplanen og næringsplanen som vil gi oss vekst og utvikling, men det kreves en bred deltakelse og forankring for å nå disse målene. Det vil bli satt krav og forventninger til folkevalgte i 2017, da flere «veivalg» må gjøres, spesielt innen vei og bane. Vi går et spennende år i møte, da våre valg vil få konsekvenser for mange tiår fremover. Dette krever også gode og åpne samarbeidsformer mellom politisk og administrativ ledelse og ansatte. Det kreves deltakelse i regionale og nasjonale prosjekter som gir oss økt verdiskaping og innovasjon for kommunen vår på kunnskap, bolig og næring.

2017 blir et år hvor vi i Larvik kommune skal fortsette med å være rause og inkluderende. Vi ser daglig i media de grusomheter som foregår i Midtøsten og i verden for øvrig. Her tar fortsatt vi vårt ansvar som vi har gjort i mange år. Det som også er bekymringsfullt er alle som settes på «utsiden», altså det vi kaller « utenforskapet».

 Jeg ønsker for 2017 at vi klarer å bedre situasjonen for flere som ikke deltar aktivt i samfunnslivet. Vi ser forskjellen på levestandarden bare øker. Vi har mange mennesker her i Larvik som trenger mer oppmerksomhet og oppfølging. Det gjøres så mye bra men behovet er stort. Selv vil jeg også ha et større fokus på «utenforskapet» i 2017. Jeg retter også en stor takk til alle dere som er med på å gjøre en forskjell for andre.

Som Ordfører vil jeg takke dere for året som er over og ønsker dere alle et godt nytt år!

Kommentarer til denne saken