Oljeproduksjonen synker og det er kun på grunn av fortsatt stor utvinning av gass at inntektene til staten fortsatt opprettholdes, men det varer ikke evig. Derfor trenger vi kloke hoder og villige hender som kan skape ny næringsvirksomhet. Vi må etablere en kultur for gründere og verdiskapning for å sikre velferden for fremtiden.

Det er et paradoks at oljepengene etter hvert er blitt gründernes største fiende. Det virker som alle tar verdiskapningen for gitt, og dagens finanspolitikk handler i hovedsak om fordeling og bevilgninger. Vi fokuserer for lite på hvordan Norge skal skape nye arbeidsplasser. Vi må derfor hente flere idéer og forslag fra eksisterende småbedrifter. Bak disse bedriftene er det ofte folk som har hatt en idé og tatt initiativet til å satse. Det er noe av bakgrunnen for at Venstre-folk over hele landet i disse dager besøker deler av det lokale næringslivet. Vi vil lytte og lære for å utvikle en ny politikk for gründere og entreprenørskap.

Venstre har lenge vært kjent for å ha hatt et sterkt engasjement for norsk næringsliv generelt og det nyskapende miljøvennlige næringslivet spesielt. Vi lanserte idéen om et skatteskifte fra rød til grønn skatt for over 20 år siden; et skifte fra mindre skatt på arbeid til mer skatt på forurensede industri. Det var Venstres fortjeneste at den forhatte «delingsmodellen» ble fjernet fra 2006 og at investeringsavgiften ble avviklet i 2002. Det var også i all hovedsak Venstres idéer og hovedprinsipper som lå bak skattereformen fra 2004.

Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at Norge skal lykkes i en stadig mer globalisert økonomi. Offentlig sektor og velferd er helt avhengig av verdiskapningen i det private næringsliv. Derfor trenger Norge initiativrike personer som tør å satse, ta risiko og omsette idéer til handlinger. Utgangspunktet må være å skape en næringspolitikk med gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet, kombinert med en målrettet innsats for utvikling av flere kunnskapsbedrifter. Derfor må vi også i Norge satse mer på forskning og nyskapning og legge bedre til rette for dem som vil skape en arbeidsplass for seg selv og flere.

Venstre har et sterkt engasjement for næringspolitikken, men har ikke alle løsningene. Derfor er det viktig at vi lytter til de behov næringslivet selv mener de har. Derfor besøker Venstre-folk over hele landet i disse dager mer enn 1.000 bedrifter for å få innspill på hva som kan gjøres bedre og annerledes.

Jeg ønsker meg et nyskapende og miljøvennlig Norge. Det er et mål at flere starter egen bedrift og at flere tar kontroll over egen arbeidsdag. Også av hensyn til maktspredning er det viktig med selvstendig næringsdrivende og flere små bedrifter. Det offentlige virkemiddelapparatet må derfor stimulere til omstilling og nyskaping. Dette burde vært åpenbart, men er dessverre ikke det i vårt gjennomregulerte samfunn.

Politikk som er bra for de små bedriftene er nesten uten unntak også bra for de store, men ikke nødvendigvis motsatt. Vi må sikre gode rammevilkår for småbedriftene og for selvstendig næringsdrivende. 97 % av alle bedriftene i Norge har mindre enn 20 ansatte og 85 % av alle bedriftene har færre enn 5 ansatte. De aller fleste er opptatt av en næringspolitikk som ivaretar de store (gjerne statlige) bedriftene. Venstre har motsatt innfallsvinkel og er først og fremst opptatt av å stimulere til fremveksten av et større mangfold av bedrifter. Derfor blir det viktig å tilrettelegge for en næringspolitikk med et redusert skjemavelde, bedre og mer målrettet virkemiddelapparat og skattestimuli, slik at flere finner det formålstjenlig å starte og drive bedrifter.

Under valgkampen i 2009 lanserte Venstre 15 tiltak for å stimulere til etablering av flere småbedrifter. Så langt har de rød-grønne partiene valgt å overse disse forslagene, men vi gir oss ikke. Vi ser i alle fall fram til de bedriftsbesøkene vi skal gjøre i Vestfold under kampanjen vår for å lytte og lære. Vi skal ta med oss de tanker og forslag som kommer til vår partiorganisasjon. På den måten skal vi gjøre alt for å skape en næringspolitikk som sikrer flere nye bedrifter som skal være med på å trygge velferden for oss alle.