Jordvernforeningen i Vestfold har som hovedformål å unngå nedbygging av dyrka mark. Vi mener at matjorda skal brukes til å produsere mat på. Utviklinga viser imidlertid at stadig mer av matjorda forsvinner her til lands. Siden krigen er over en million dekar dyrka mark blitt omdisponert. Bare her i Vestfold er drøyt 15 650 dekar omdisponert siden 1991. I Larvik over 2 400 dekar. Sånn kan det ikke fortsette!

Storstilte utbyggingsplaner rundt Torp Flyplass, generelt press på dyrka mark, spesielt rundt Vestfoldbyene og langs E-18 var årsaken til etableringen av Jordvernforeningen. Siden oppstarten i 1997 har foreningen tilegnet seg en respektabel kompetanse innenfor sitt fagområde. En kompetanse som vekker «åtgaum» på flere av Regjeringskontorene.

Jordvernforeningen, med nyvalgt leder Rolf Berg i spissen, prøver med enkle midler å sette fokus på jordvern generelt og spesielt her i Vestfold. Vi mener dette er en viktig samfunnssak. Ikke bare et problem for landbruket. Foreningen er en tverrpolitisk og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon basert på personlig medlemskap. Aktiviteten drives på dugnad og personlig engasjement, uten offentlig driftsstøtte. Vi har mange sympatisører, men det er plass til flere medlemmer. Ta kontakt på www.jordvern.no for nærmere informasjon. Sammen med rein luft og reint vann er matjorda menneskets viktigste eksistensgrunnlag. Bare tre prosent av arealet i Norge er dyrka mark, eller 2,1 dekar pr innbygger. Med dagens kosthold har vi bare halvparten av den dyrka marka vi trenger for å forsyne landets innbyggere. Våre etterkommere skal også ha mulighet til å dyrke mat på egen jord. I følge befolkningsprognosene til Statistisk Sentralbyrå øker innbyggertallet fra dagens 4,8 millioner til 6,9 millioner nordmenn - og kvinner i 2060. I stedet for tilsvarende økning i matjordarealene, reduseres de altså kraftig. Et godt jordvern handler også om å unngå erosjon, flom, ras, biologisk og kjemisk forurensing. Det er all mulig grunn til å være skeptisk til å ta i bruk genmodifiserte planter i norsk natur. UNICEF slår fast at en milliard mennesker sulter i verden. Antallet har økt med 100 millioner på et år. Halvparten av dem er barn.

Norge kan ikke løse matforsyningsproblemene for hele verden, men vi kan bidra ved å verne om den dyrka og dyrkbare jorda vi har igjen.