Gå til sidens hovedinnhold

Stopp nedbyggingen av det norske forsvaret

Artikkelen er over 14 år gammel

Vestfold Arbeiderparti mener at et alternativ seks med Fellesoperativt hovedkvarter i Bodø og fortsatt Control og Reporting Center på Mågerø, har så viktige beredskapsmessige sider at alternativet ikke kan avvises, skriver Arve Høiberg, gruppeleder i fylkestingsgruppa i Vestfold Arbeiderparti.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vestfold Arbeiderparti ser med glede at Forsvarspolitisk utvalg har konkludert med opprettholdelse av Luftforsvarets stasjon på Mågerø i ny forsvarsstruktur. Vestfold Arbeiderparti ser derimot med stor uro at Forsvarssjefen i sin studie FS07 har slått fast at Luftforsvarets Control og Reporting Center på Mågerø derimot må nedlegges.

Forsvarssjefens studie sier at også samme stasjon på Sørreisa skal nedlegges og at oppgavene skal løses i et felles operativt hovedkvarter i Reitan, Bodø.

Vestfold Arbeiderparti oppfatter Forsvarssjefens innstilling om kun et fellesoperativt hovedkvarter i Bodø og nedleggelse av Mågerø med dens like, som sikkerhetsmessig uforsvarlig.

Forsvarsjefen og hans stab i Oslo vil i en gitt situasjon kunne stå uten et senter for overvåkning og stridsledelse i en tenkt situasjon, om det nye Fellesoperative Hovedkvarter i Bodø ikke kan fylle sin operative rolle.

Vestfold Arbeiderparti mener at ved flytting av Fellesoperativt hovedkvarter fra Stavanger og til Bodø, må forsvaret gjennomføre nødvendige innvesteringer i Mågerø. Dette vil gi Forsvarssjefen en nødvendig reserve for å kunne gjennomføre fellesoperative aksjoner også fra Sør-Norge. Mågerø vil dermed, med nødvendige investeringer og styrking av fagmiljø, kunne fylle en rolle som Landsdelskommando i en gitt krisesituasjon. Vestfold Arbeiderparti oppfatter derfor Forsvarssjefens anbefaling som å legge alle eggene i en kurv som sikkerhets politisk uforsvarlig og krever en sikkerhetsmessig analyse om et slikt alternativt forslaget blir vurdert tatt til følge.

Vestfold Arbeiderparti merker seg at det i analysene ikke har vært utredet nytt fellesoperativt hovedkvarter i Bodø med Mågerø som en fortsatt Control og Reporting Center. Dette alternativet vil Vestfold Arbeiderparti kreve utredet om Forsvarssjefens studie blir vurdert som fortsatt aktuell. Vestfold Arbeiderparti merker seg også at Forsvarspolitisk utvalg i sin fremlagte utredning slått fast at en fortsatt budsjettutvikling langs samme bane som fra 1990 og fram til i dag, vil bety nedbygging av Forsvaret som følge av synkende kjøpekraft. Vestfold Arbeiderparti deler Forsvarsutvalgets bekymring og anbefaling om at Forsvarsbudsjettet må styrkes. Vestfold Arbeiderparti ser en styrkning som helt nødvendig for å opprettholde Forsvarets reelle kjøpekraft. Vi er enig at en videreføring av dagens budsjett er en nedbygging av vår forsvarsevne og at dette nå må stoppes. Kun en reell økning av forsvarets kjøpekraft kan gi økt forsvarsberedskap og sikre oss det nødvendige sikkerhetsmessige handle rom i tiden frem over, hvor nordområdene blir stadig vektlagt som viktig internasjonalt interesse områder.

Det samme utvalget sier klart at den videre utvikling av Forsvarets basestruktur bør legge vekt på at baser for alle forsvarsgrener opprettholdes både i Sør-Norge og Nord-Norge og at alle beslutninger om å endre Forsvarets basestruktur må bygge på brede og grundige analyser. Vestfold Arbeiderparti deler synet på viktigheten av tilstedeværelse i både nord og sør - Norge og understreker viktigheten av at nedleggelser av baser nå kun kan skje etter brede og grundige analyser hvor alle sider er tatt med.

Det er av den grunn Vestfold Arbeiderparti kommer til å kreve en tilleggs analyse, om Forsvarssjefens fremlagte fem alternativer velges vurdert videre i arbeidet mot en ny forsvarsstruktur. Vestfold Arbeiderparti mener at et alternativ seks med Fellesoperativt hovedkvarter i Bodø og fortsatt Control og Reporting Center på Mågerø, har så viktige beredskapsmessige sider at alternativet ikke kan avvises.