Kommunen mener rutinene knyttet til prosjekter på kvikkleire er gode nok

PROSJEKTER: Det er flere boligprosjekter i Larvik som bygges på kvikkleiregrunn. Blant annet på Torsvedtjordet ved Nordbyen. Både utbygger og Larvik kommune forsikrer at rutinene for undersøkelser knyttet til slike prosjekter er gode og at det er trygt å bygge.

PROSJEKTER: Det er flere boligprosjekter i Larvik som bygges på kvikkleiregrunn. Blant annet på Torsvedtjordet ved Nordbyen. Både utbygger og Larvik kommune forsikrer at rutinene for undersøkelser knyttet til slike prosjekter er gode og at det er trygt å bygge. Foto:

Flere boligprosjekter i Larvik bygges på kvikkleire, men kommunen mener bestemt at rutinene knyttet til sikkerheten er gode nok.

DEL

Et stort boligprosjekt på kvikkleiregrunn på Torstvetjordet er under bygging. Ved Agnes er derimot et annet boligprosjekt satt på vent etter funn av kvikkleire og NVEs innsigelse til prosjektet på grunn av dette.

Etter Gjerdrum-katastrofen er det naturlig at også Larvik kommune ser om noe må gjøres annerledes her i Larvik, da det er store kvikkleireforekomster i kommunen.

ØP har utfordret kommuneadministrasjonen på problemstillingen, og via e-post sendt og fått svar på spørsmål om dette. Det er kommunedirektør Gro Herheim som har signert e-posten med svar.

Innledningsvis skriver kommunedirektøren følgende:

«Det er gode og innarbeidede rutiner til krav om kartlegging av grunnforhold i alle utbyggingsprosjekter som reguleres i Larvik kommune. Grunnforholdene skal være kartlagt og eventuelle tiltak utredet før en reguleringsplan legges ut til høring og offentlig ettersyn. Den mest sentrale høringsinstansen er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). I de sakene der de kartlagte grunnforholdene tilsier det, ber kommunen NVE særskilt å vurdere om de beskrevne tiltakene er tilstrekkelige til at området lar seg bebygge. I noen få tilfeller fremmer NVE innsigelse til en reguleringsplan. Da må tiltakshaver og konsulent gjøre ytterligere vurderinger og ev. beskrive nye eller justerte tiltak. NVE kan frafalle en eventuell innsigelse når tiltakene er tilstrekkelig omfattende til at planforslaget lar seg gjennomføre.

Kommunedirektøren må ha full sikkerhet for at prosjektet lar seg gjennomføre før det kan legges fram en sak til sluttbehandling i kommunestyret hvor planforslaget foreslås vedtatt.»

– Tror vi har gode rutiner

– I lys av raset i Gjerdrum, hvor sikre er Larvik kommune på at eksisterende bebyggelse og planlagt bebyggelse i vår kommune ikke kan bli rammet av et lignende ras?

«Når det gjelder planlagt bebyggelse i vår kommune, så tror vi at vi har gode rutiner vedr. kvikkleire. Ang. eksisterende bebyggelse så vil vi vise til bl.a. sikringsprosjektet på Stubberød, som er gjennomført. Videre vil vi vise til at vi allerede er i en prosess med gjennomgang av situasjonen vedr. overvann og stabilitet for Holmejordet-området. 29.10.20 ble det avholdt et møte hvor deltakere fra bl.a. Vestfold fylkeskommune, NVE, Sweco og Larvik kommune deltok. Vi er i oppstartsfasen for å få prosjektert tiltak for å sikre både overvannssituasjonen og stabiliteten i området.»

Her kan du sjekke om det er registrert kvikkleire der du bor:

Du kan også sjekke kartene fra NVE og NGU her (eksterne lenker):

– Hendelsen skjerper oss

På de neste tre spørsmålene fra ØP har kommunedirektøren valgt å gi et mer generelt svar.

– Vil det bli gjennomført ekstra kontroller, gjennomganger og krav til analyser av grunnforholdene i kommunen når byggeprosjekter skal realiseres i Larvik – med tanke på risiko for kvikkleireras?

– Hva vil kommunen gjøre annerledes i årene som kommer for å sikre at vi ikke får en lignende katastrofe som Gjerdrum?

– Finnes det eksempler på planlagte byggeprosjekter i Larvik nå som kan bli utsatt eller avblåst, på grunn av fare for kvikkleire? I så fall, hvilke, og hvordan vil kommunen jobbe med dette?

«Tragedien på Gjerdrum understreker viktigheten av å følge de gode og innarbeidede rutinene vi har i alle saksbehandlingsledd i Larvik kommune, og ikke på noe tidspunkt akseptere løsninger som kan utfordre sikkerheten. Hendelsen skjerper oss og understreker nødvendigheten av å ha et kontinuerlig fokus på trygg byggegrunn.

Vi kjenner ikke til at det pr. dd. er planlagte byggeprosjekter som kan bli utsatt eller avblåst på grunn av fare for kvikkleire. Men vi er kjent med at Obos i Oslo går grundig gjennom sin portefølje med tanke på endringer, enten å skrinlegge prosjektene eller å bygge vesentlig mindre enn først tenkt. Ikke utenkelig at private utbyggere i Larvik vil foreta tilsvarende gjennomgang.»

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken