Gå til sidens hovedinnhold

Kommunens største utfordring

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I 1987 ble jeg som 33 åring valgt inn i det første kommunestyret for stor-Larvik, der fem kommuner hadde blitt til en. Jeg hadde fire år bak meg i Hedrum kommunestyre, så jeg var ikke helt grønn. Vi hadde også hovedutvalg i Larvik den gangen og jeg var så heldig å bli valgt inn i hovedutvalget for Helse og Sosial.

Leder for dette utvalget var min partifelle Per Michaelsen og utvalget ble i 1989 raskt enig om at vi trengte en samordnet plan for hvordan vi skulle organisere vår kommunale eldreomsorg i tiden framover. Skriften på veggen var krystallklar allerede den gangen; vi ville bli veldig mange eldre etter hvert. Per spurte om jeg ville lede dette utvalget og det såkalte Eldreomsorgsutvalget var en realitet.

Poenget mitt med å dra fram dette nå er ikke å dvele ved fortiden, men snarere å se på hva som ble foreslått den gang og hva man praktisk og politisk har gjort på dette området på disse 30 årene. Bakteppet er at det vi som samfunn får til på dette området på mange måter er syretesten på kvaliteten i vårt velferdssamfunn. Her har vi å gjøre med mennesker som mer eller mindre er avhengig av fellesskapet for å kunne fungere i hverdagen. Derfor er hva gjør – og ikke minst måten vi gjør det på – veldig viktig.

Det var flere fellestrekk som utkrystalliserte seg under arbeidet den gangen, men jeg vil særlig nevne to: 1) Alle undersøkelser viste at eldre ønsker å bo i en hjemmesituasjon så lenge som overhodet mulig og 2) framtidens eldre ville få en vesentlig bedre personlig økonomi enn tidligere. Det var derfor helt naturlig at hovedanbefalingene var at vi som kommune måtte bygge ut og fokusere langt sterkere på hjemmebasert omsorg. Dette var også helt i tråd med hva som var trenden og anbefalingene i de fleste andre kommuner og fra statlig hold. Men; i politikken har jeg lært meg at planer er en ting og hva man faktisk beslutter kan være noe helt annet.

Så derfor; har politikerne hørt på rådene fra dette utvalget fra 1989? Her er jeg slettes ikke så sikker. Ved å analysere Kostra-tall fra 2019 (tall kommunene selv rapportere inn for sine ulike funksjonsområder) ser man at av de totale netto drifts utgifter til pleie og omsorg så bruker Larvik 48,2 % av utgiftene til institusjonsbasert omsorg mot 42 % i sammenlignbare kommuner (K13). I kroner betyr dette at Larvik bruker 1.777 kroner mer per innbygger enn andre K13 kommuner på helse og omsorgstjenester i institusjon. I en kommune med 47.200 mennesker betyr det at vi bruker nærmere 84 millioner kroner mer på denne tjenesten enn kommuner vi skal sammenligne oss med.

Til sammenligning bruker vi 44,7 % på tjenester til hjemmeboende, sammenlignet med 52,2 % i andre K13 kommuner. Det betyr at Larvik bruker 574 kroner mindre per innbygger på hjemmebasert omsorg noe som totalt utgjør et forbruk på 27 millioner kroner mindre enn andre K13 kommuner.

Bak tallene finnes det alltid forklaringer. Larvik har nok en noe mer aldrende befolkning enn de fleste andre K13 kommuner. Vi scorer også veldig høyt på enerom med bad på våre institusjoner, noe som vel har mer med investeringer enn med driftskostnader å gjøre. Noe av forskjellene kan sikkert også forklares med bedre kvalitet på tjenestene, men skjevfordelingen er så stor at dette forklarer bare fragmenter.

Mye av forklaringen ligger i at vi har hatt en sterkere fokus på utbygging av institusjonsbasert omsorg enn hjemmetjenesten. En institusjonsplass i Larvik koster over en million kroner i året og det er tre til fire ganger så mye som en mottaker av hjemmetjenester koster. Mitt poeng er ikke at vi skal spare penger på denne sektoren, men det er faktisk betimelig å stille spørsmål ved om vi får den pleie og omsorg igjen for hver krone vi bruker på dette området som hva vi burde få.

Vi har også en veldig fragmentert institusjonsstruktur i Larvik. Før Sandefjord (da med 53.000 innbyggere) gikk sammen med Andebu og Stokke hadde kommunen tre eldreinstitusjoner. I Larvik har vi – inklusive Sjømannshjemmet, men eksklusive Presteløkka – 11, hvorav den minste er på 12 pasienter. Struktur koster penger, dårlig struktur koster enda mere. Det er en kjensgjerning at vi får mer penger til kjernevirksomhet på en institusjon med 90 pasienter enn i tre institusjoner på 30 pasienter. For ikke å snakke om i seks på 15.

I tillegg må man ta med at i dag og i årene framover vil man utføre medisinsk behandling på våre kommunale institusjoner/sykehjem som tidligere ble utført på lokalsykehuset. Dette betyr krav til høyere kompetanse, en kompetanse det allerede i dag er knapphet på. Med vår fragmenterte institusjonsstruktur gjør vi det enda vanskeligere for oss selv å rekruttere fra denne gruppen da kompetente mennesker ønsker å jobbe i team og i miljøer som gir mulighet for faglig påfyll og utvikling. Vi vil trenge flere sykehjemsplasser i Larvik i årene som kommer, men vi trenger nok færre sykehjem.

Det vi ikke må glemme er at lidelser forårsaket av alderdom kan forebygges. Ikke i den grad at de ikke kommer, men når de kommer. Gjennom moderne og tilpassede boformer, arenaer for læring og sosialisering og målrettede folkehelseinitiativ kan god livskvalitet og god helse ivaretas lenger enn man kanskje har erfart tidligere. Dette kombinert med en sterkere utbygd hjemmebasert omsorg vil gi oss mer handlingsrom.

Den utfordringen som vi som kommune står overfor på dette området er formidabel. Allikevel må dette angripes fra flere kanter. Et ensidig krav om flere sykehjemsplasser vil ikke være tilstrekkelig og ikke være økonomisk bærekraftig. I 2019 hadde Larvik et driftsoverskudd på 10 millioner kroner. Det er akkurat nok til å drifte åtte ekstra sykehjemsplasser. Vi mangler derfor ca. 160 millioner kroner i året for å finansiere de resterende plassene opp til 150 som noen etterlyser. Kanskje tiden nå er inne for å fokusere mer på økonomi og flere måter å angripe utfordringene på enn den enighet vi har om at vi trenger flere sykehjemsplasser.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.