Gå til sidens hovedinnhold

Kommuneplanens arealdel 2021 – 2033, et politisk virkemiddel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunedirektøren la fram til politisk behandling i kommunestyret sist onsdag. En meget godt gjennomarbeidet plan. Plankart, planbeskrivelser, konsekvensutredninger, ROS analyser og flere utredninger. Dette ga oss god kunnskap og et godt faktagrunnlag. Vi har hatt en prosess siden 2018 hvor vedtatte bærekraftsmål har ligget som gode føringer. Denne planen legger til rette for ønsket befolkningsvekst med definerte målgrupper. Arealpolitikk er et viktig politisk virkemiddel for å oppnå ønsket målsetting.

Innen bolig har det vært samordning, opprydding av boligreserven og noen nye boligområder. Vår arealbruk skal fortsatt være fortetting i vår lokale senter-strategi. Larvik by, Stavern by, Svarstad, Kvelde, Tjøllingvollen og Helgeroa. På næringsarealer er det utvidelse av eksisterende og nye næringsområder. Skal vi få nye etableringer, må vi ha ferdig regulerte næringsområder til konkurransedyktige priser. Dette handler om arbeidsplasser som igjen gir kommunen inntekter.

Fritidsbebyggelse. Der har vi hatt et hovedfokus på fortetting av eksisterende områder og vi legger ut noen nye områder, som ikke er på dyrket mark, har en god infrastruktur som vann, vei, avløp, eller ligger til rette for det. Det forslaget som ble foreslått og vedtatt mener jeg er bærekraftig og står seg godt i et klima og miljøperspektiv. Kysten vår er en attraktiv ressurs for oss og for regionen. Ferie, fritid og friluftsliv er helt sentralt for oss og i de senere år er også kystens attraksjonskraft blitt av betydning for næringsvirksomhet knyttet til turisme og opplevelser. Våre natur og kulturkvaliteter gjør oss til et attraktivt sted for bosetting og ferie. Så er det også en kjensgjerning at i vår region er naturmangfoldet blant de rikeste i landet og rundt Oslofjorden er det et stort naturmangfold og det skal vi ta vare på gjennom god forvaltning.

Helhetlig plan for Oslofjorden « og «frisk Oslofjord» viser et tydelig utfordringsbilde. Tilstanden til livet i Oslofjorden er svært alvorlig og det er et press på kystsonen på begge sider av Oslofjorden. Hva gjør vi med det da ? Vi må få synliggjort behovet for et bredere geografisk perspektiv på vern og bruk av kystsonen, både på land og under vann. Det er jo derfor noen av oss vil ha en marin nasjonalpark på Mølen. Vi må se alt i en sammenheng og en helhet. Vi vet at i dag er 41 % i kystsonen tilgjengelig for allmennheten og vi vet at 4 % er bebygd i strandsonen i Vestfold og Telemark. Men, vi vet også at det er privatisering og stengsler i strandsonen som begrenser allemannsretten! Setter vi inn mer ressurser til å rydde opp her, vil vi få en bedre håndheving og forvaltning i 100 meters beltet, som igjen betyr bedre ferdsel for allmennheten og øker gleden av friluftslivet. Dette er god folkehelse. Oppsummert mener Arbeiderpartiet at fritidsbebyggelse i regulerte områder vil ha en god bærekraftig forvaltning gjennom bruk, samtidig som kommunen og regionale myndigheter har fokus på arealbruk og interesser i kystnære områder, på land og i sjø og på tvers av kommunegrensene.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.