Det skal ikke være noen overhengende fare for at Norge plutselig er i en slik situasjon at folk flest må søke tilflukt under bakken. Vi har heller ingen krav om at nye bygg skal ha tilfluktsrom. De siste 18 årene er det omtrent ikke bygget noen nye tilfluktsrom. Men i de byggene som allerede har et tilfluktsrom er det krav om at rommet skal holdes vedlike.

I kartet får du oversikt over de offentlige tilfluktsrommene som finnes i Vestfold.

De eksisterende tilfluktsrommene rommer rundt 2,5 millioner personer. Altså er det ikke plass til halve landets befolkning engang. De fleste tilfluktsrommene er private, men det finnes omtrent plass til 300.000 personer i de offentlige rommene.

Ikke en reell beskyttelse?

I en rapport fra DSB som ble utgitt tidligere i år kommer det fram at det i dag ikke eksisterer en beredskapsstyrke som kan klargjøre, bemanne og drifte de offentlige tilfluktsrommene.

Det finnes helle ingen beskrivelser av hvordan en slik tjeneste skal settes opp og drives.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) mener dessuten at selv om man hadde etablert en slik tjeneste vil det også være usikkert om man i løpet av 72 timer hadde vært i stand til å klargjøre rommene slik at de vil være en reell beskyttelse.

Best vedlikehold i rommene som er i bruk

I perioden 2008-2012 ble det avdekket manglende vedlikehold ved flere tilfluktsrom.

Noen bruker i dag tilfluktsrom som lager, treningsrom, øvingslokale eller lignende. Det skal være greit å benytte lokalene på denne måten dersom man bare kan rydde ut at rommet i løpet av 72 timer. Med tanke på vedlikeholdsnivået så er det også åpenbart en fordel at lokalene er i daglig bruk, slås det fast i konseptutredningen som er vist til over.

Les også: Skylder på hverandre for feilen hele Vestfold hørte

Det må iverksettes en opplæringskampanje rettet mot sivilbefolkningen slik at de får informasjon om hvor deres nærmeste tilfluktsrom er, og hvordan de skal forholde seg til det å oppholde seg der.

Forsvarets forskningsinstitutt

Tester varsling et par ganger i året

Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og har ansvaret for drift og vedlikehold av offentlig varslingssystem og tilfluktsrom.

Les også: DSB-kutt på 20 millioner, må omstille

To ganger i året testes de rundt 1.250 varslingsanleggene som skal varsle om akutt fare. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene, og skal nå ut til omtrent halvparten av befolkningen.

DSB ber deg om å søke informasjon i radio, tv, kriseinfo.no eller sosiale medier når du hører dette signalet.

Hele forskriften om tilfluktsrom finner du her.

Fakta til denne saken er blant annet hentet fra konseptutredning av sivilforsvaret.

I kartet får du oversikt over de offentlige tilfluktsrommene som finnes i Vestfold.