Hvordan gaupa påvirker bestanden av rådyr er et spørsmål som opptar mange. NINA har derfor de siste 14 årene studert bestandsutviklingen hos rådyr ved å følge radiomerkede rådyr i ulike landskaps typer med ulik tilgang på rovdyr. Forskningen har vist at effekten av gaupe på rådyrbestander varierer voldsomt mellom ulike landskapstyper. Gaupa er en effektiv jeger, og arten synes å ha relativt større effekt på bestanden av rådyr i områder med lave tettheter av rådyr. I de snørike områdene i Østerdalen tar gaupa ut nesten hele tilveksten i rådyrbestanden, mens mellom 2-10 % av rådyra blir drept av gaupe årlig i kulturlandskapet i Akershus og Østfold.

Gaupas effekt på lokale bestander av rådyr vil også avhenge andre faktorer enn bare tettheten av rådyr i et område. Tettheten av alternative byttedyr vil kunne påvirke interaksjonen mellom gaupa og rådyr. I region 2 har gaupa tilgang på alternative store byttedyr (hjort og sau). Vi ønsker i dette studiet å skaffe ny kunnskap om gaupas forflytning og drapstakt på hjortevilt ved å følge gauper med GPS sendere. GPS teknologien gir oss muligheten til å beregne gaupenes predasjonstakt på rådyr og andre store byttedyr ved å gå inn i GPS-punkter hvor gaupa har oppholdt seg Sammenholdt med data på fordeling av rådyr, hjort, sau og hare i landskapet, samt forflytning hos rådyr og hjort med GPS sendere, vil vi på en unik måte kunne identifisere landskapsrelaterte faktorer som påvirker byttesyrenes risiko for å bli drept av gaupe. Feltarbeidet vil i stor utstrekning bli gjort av lokale folk og studenter.

(Kilde: Scandlynx)