Den høytidelige overrekkelsen fant sted i Herregården, en nærmest selvfølgelig ramme rundt den høythengende hyllesten som ble den nå 84-årige universitetsbibliotekaren, forskeren, historikeren, forfatteren og formidleren til del. Nettopp i arbeidet med å bevare og restaurere Herregården har nemlig fil.dr. Gunnar Christie Wasberg opp gjennom årene vært en viktig pådriver.

Fylkesmann Mona Røkke understreket i sin tale den store honnør og anerkjennelse som ligger i tildelingen av Kongens fortjenstmedalje i gull. - Medaljen utdeles bare i særlige tilfeller til personer som har gjort en ekstraordinær innsats av landsomfattende samfunnsmessig betydning, sa hun, og understreket at nettopp Gunnar Christie Wasberg gjennom sitt særdeles omfattende, allsidige og samfunnsgagnlige virke i høyeste grad har gjort seg fortjent til en slik heder.

Jørgen Sandberg i Lardal har vært koordinator for den omfattende søknaden som mange har stilt seg bak, og som altså endte med at Kong Harald besluttet å gi gullmedaljen til Christie Wasberg. Larvik Museumsforening, Lardal Historielag og Langestrand Nyttige Selskab sto som vertskap for overrekkelsesarrangementet i Herregården, som ble ledet av ordfører Øyvind Riise Jenssen.

Nettopp Christie Wasbergs sterke engasjement for lokalhistorieskrivingen i Larvik-distriktet, og ikke minst han store velvilje i å bistå historielagene i forskjellige sammenhenger, ble sterkt framhevet i hilsningstalene, blant annet av Gunvor Hogstvedt Ruberg fra Lardal historielag, Anne Hesselberg fra Museumsforeningen og Jørgen Korsdal fra Brunlanes historielag

Glimt fra Christie Wasbergs egne barndomserindringer fra Langestrand ble også presentert i en opplesning ved Odvar Schrøder Jensen.

Foruten å ha vært tilknyttet Universitetsbiblioteket i Oslo i hele sitt yrkesliv, har Gunnar Christie Wasberg også vært aktiv innenfor forskning. Han har hatt internasjonale engasjementer, blant annet som gjesteforeleser ved universiteter i USA, England og Skottland, og han har ikke minst skrevet utallige bøker og artikler - bedrifts- og næringshistorie, bygdebøker o.a. I sin hilsningstale kunne Jan Erik Røed fra Universitetsbiblioteket fortelle at bibliotekdatabasen inneholder hele 110 titler signert Christie Wasberg, og 30 av disse er skrevet etter at han ble pensjonist.

Hovedpersonen fikk også gaver og blomster, og det var - foruten de allerede nevnte - hilsningstaler fra Edgar Yttergård fra Nasjonalbiblioteket, nabo og venn Ivar Sølyst og fra Christie Wasbergs svigersønn Karl Trygve Madsen. Også Christie Wasbergs kone fikk hilsninger og blomster, blant annet fra fylkesmann Mona Røkke.

Gunnar Christie Wasberg rundet selv det hele av med en takketale, hvor han erklærte at han aldri hadde trodd han skulle bli en slik hyllest til del. - Jeg godtar hyllesten, men med forbehold, proklamerte han muntert. Han takket de som sto bak søknaden om medaljen og det høytidelige arrangementet i Herregården. Nå venter besøk på slottet og møte med Kongen.