Gå til sidens hovedinnhold

«Nye» gravrøyser på Rødberg

Artikkelen er over 17 år gammel

Så nøye undersøkt som Larvik-distriktet er når det gjelder oldtidsminner skulle man tro at det snart ikke var mer igjen å oppdage. Men så dukker det opp en hel liten hop av gravrøyser like ved boligene på Rødberg.

Det er Rolf Bærug som har kommet over dem, et av medlemmene i interimsstyret for den påtenkte Larvik historiske forening. Og sist sø ndag ble det holdt «synfaring» med tanke på en planlagt historisk markvandring til våren.

Røysene, fem seks i alt, ligger samlet på et lite areal på hver sin lille kolle ytterst på Rødbergodden. De er ikke avmerket med den sedvanlige rune-R'en på det økonomiske kartverket og er derfor en nyoppdagelse, iallfall som fornminner.

Amatørene vil naturligvis varsle fylkets arkeologiske myndigheter for eventuelt å få røysene sikkert vurdert og så registrert. Selv er de i liten tvil om hva det dreier seg om, og det ut fra fø lgende resonnement:

Naturdannelser kan man se bort fra. Den gang sjøen og brenningene nå dde opp i denne høyden over havet, 20-21 meter, ville det ikke ligge en eneste rullestein igjen på toppene her.

Altså må det være menneskeverk, og da sitter man igjen med en del muligheter. Av disse kan rydningsrøyser straks forkastes, blant annet fordi stedet ligger langt fra jordbruksarealer. Rester etter bygdeborgfundamenter er det heller ikke, noe som både topografien og rø ysenes plassering og form tilsier.

Hadde det vært én markert røys på en desidert topp, kunne det vært en gammel varde. Men her dreier seg altså om flere røyser på omtrent samme høyde, og da kan det vanskelig v ære annet enn gravrøyser, sannsynligvis fra bronsealderen. Så gjenstår det å se om sakkyndigheten er enig i dette.

Et annet medlem av interimsstyret har oppdaget fire uregistrerte gravhauger i nærheten av Larvik Golfbane, en forekomst som også vil inngå i den planlagte markvandringen til våren.

Fakta

120 gravrøyser i larvikdistriktet

Med de nyoppdagelsene på Rødberg kjenner vi nå til ca 120 gravrøyser i Larvikdistriktet, hvis vi ser bort fra de lange rekkene av mindre steinvoller på Mølen. Av disse 120 ligger nesten 100 konsentrert i et belte langs kysten.

Mølen er gravrøys-lokaliteten framfor noen. Men vi har andre severdige også, for eksempel på kyststrekningen mellom Naverfjorden og Hummerbakkfjorden, der det ligger 11 til dels godt markerte gravrøyser, men på langt nær så konsentrert som på R ødbergodden.

Den største enkeltrøys utenom de store på Mølen, finnes p å toppen av Varden (Ettermiddagsåsen) på Gon.

I tillegg til gravrøysene fins det ca 1000 gravhauger i Larvikdistriktet, helt eller delvis bevart.