– Politikerne har vedtatt Poesiparken som et satsingsområde de neste fire årene. Der er det også satt av penger den perioden. Da savner jeg ikke at vi ikke står på listen over tiltak. Vi er i gang og har støtte, slår Louis Jacoby fast.

Poesiparken er et kommunalt ledet prosjekt som er solid fundamentert.

– Vi kan ikke satses mer på en det vi får penger til, så jeg er veldig fornøyd så lenge vi er nevnt i tekstdelen av kulturplanen, smiler mannen bak ideen om Poesiparken.

LES OGSÅ: På vei mot Skandinavisk poesipark

(saken fortsetter under bildet)

 

Et godt stykke håndverk

– Jeg synes kulturplanen er et grundig og godt stykke håndverk. Det står eksplisitt om steds- og byutvikling, noe som har vært Poesiparkens bærende idé og kjepphest i alle år. Poesiparken er ikke bare et poesiprosjekt, det er en videreføring av verdier Larvik har, sier Jacoby.

Hvilken profil – Heyerdahlbyen, Poesihovedstaden eller noe annet – Larvik skal ha, har han også meninger om. Uten å komme med en klar anbefaling på begrepet.

– Når det gjelder hva Larvik skal være, så må vi passe oss for at vi ikke får for mange profiler slik at vi til slutt blir diffuse på identitet og ikke har Ressurser til alt. Det som er viktig i denne sammenhengen, er at ethvert prosjekt som skal gi oss identitet, krever store tanker, mange penger og utrolig stå-på-vilje, slår han fast.

LES OGSÅ: Kulturplanen er nå ute til høring og da kan kulturlivet reagere

Frivilligheten er det aller viktigste

– Viktigst av alt er frivillighet. Uansett hva slags by vi blir, kan vi aldri forlange av vår administrasjon at de skal gjennomføre prosjektet, mener Jacoby, som samtidig påpeker at det må finnes gode rammer for frivilligheten.

– Frivilligheten er avhengig av en velvillig administrasjon og politikere som skjønner verdien i prosjektet. Når det gjelder Poesiparken, så har vi begge deler. Når jeg leser kulturplanen, ser jeg at de har hatt Poesiparken i tankene mange steder i teksten hvor kanskje ikke alle andre ser den, mener Jacoby, som ikke kan annet enn å ta av seg hatten for arbeidet som er gjort med planen.

LES OGSÅ: – Nå har vi ventet lenge på planen, nå må vi se noen konkrete handlinger

Saksbehandler for Kulturplanen Bård Jacobsen ønsker ikke å kommentere de enkelte tiltakene som ligger i planforslaget.

– Dette er forslaget som er ute til høring og det kan bli endringer både gjennom innspill fra innbyggerne og politikere ved den endelig behandlingen, sier Jacobsen.

Område 3 i tiltakslisten: Kultur som driver i steds- og byutviklingen

Overordna mål:

Øke befolkningens trivsel og tilhørighet til Larvik, ved bruk av kulturelle virkemidler i

stedsutviklingen.

Styrke Larviks stedsidentitet og attraktivitet for innbyggere, bidra til økt tilflytning og

tiltrekke næringsliv og tilreisende, gjennom kultur som drivkraft.

Utvikle gode sosiale møteplasser og arenaer for kunst og kultur.

Tiltak: 24 stk

1 Øke samhandling og dialog internt i kommunen om steds- og byutviklingsplanlegging.

2 Styrke det kulturfaglige perspektivet i kommunens samfunnsplanlegging.

3 Styrke samhandling mellom kommune, næringsliv og eksterne kulturaktører i steds- og byutviklingsprosjekter.

4 Legge til rette for gode og fleksible sosiale møteplasser for kunst- og kulturaktiviteter og kunst og kulturopplevelser.

5 Tilrettelegge byrom som tilfredsstiller unge og unge voksnes ønsker om å ha uformelle arenaer og møteplasser med lav terskel for å delta.

6 Videreføre og modernisere kommunens utsmykkingsordning etter nasjonale anbefalinger.

7 Styrke Kunstforumets rolle som høringsinstans i all estetisk utforming av offentlige rom.

8 Lage overordnede retningslinjer for oppføring av kunst i offentlig rom i kommunen, og et gavereglement for mottakelse av kunstgaver.

9 Sørge for økonomiske midler til å gjennomføre digital registrering av kunst i kommunalt eie, og forsikre kunst av betraktelig verdi.

10 Sørge for økonomiske midler og ansvarsavklaring for vedlikehold av kunst i kommunens eie.

11 Tilrettelegge for utnyttelse av potensialet i eksisterende kulturarrangementer og målrettet arbeid for å gjøre Larvik kommune attraktiv som vertskap for større arrangementer.

12 Øke arrangørkompetansen i kommunen og hos eksterne arrangører for å sikre gode kulturarrangementer i Larvik.

13 Innføre ordning med arrangements- og festivaltilskudd.

14 Fornye og forenkle kommunens arrangementsveileder, sikre god og tilgjengelig informasjon til arrangører, og sørge for at det er enkelt for arrangører å nå aktuelle kontaktpunkter i kommunen.

15 Videreføre kommunens Byggeskikkpris og Bevaringspris for å anerkjenne og synliggjøre arbeidet som legges ned innen bevaring og estetisk og arkitektonisk utforming av bygg.

16 Styrket satsing på æresborgerne som tema for kulturformidling i et stedsutviklingsperspektiv.

17 Økt ressurs for utarbeidelse av en kulturminneplan for kommunen.

18 Samle og øke kompetanse og ressurser i kommunen og innen virksomhet Kultur, idrett og fritid, for å besørge kommunens ansvar for å ivareta den lokale kulturarven.

19 Utvikle Kaupang, Herregården og maritim kulturhistorie sammen med Vestfold  Fylkeskommune og Vestfoldmuseene.

20 Bruke Larvik kommunes kulturhistorie som et aktivt virkemiddel i steds- og byutviklingen.

21 Forankre Poesihovedstad Larvik sammen med Vestfold Fylkeskommune.

22 Tettere samarbeid med Vestfoldmuseene om videre utvikling av Larvik museums drift, lokalisering og innhold.

23 Bruke «Formingsveilederen for Larvik sentrum» som verktøy for samhandling internt i kommunen, når fysiske omgivelser og miljøer skal planlegges og utvikles i Larvik sentrum.

24 Sørge for at kommunen søker på spillemidler for kulturhus.