Adm. dir. Stein Kinserdals innstilling til styret om framtidige funksjoner ved sykehuset i Larvik har slik ordlyd:

1. Styret ved Sykehuset i Vestfold HF legger til grunn at det er medisinskfaglig grunnlag for og helsepolitisk riktig å samle den døgnbaserte akuttvirksomheten i Vestfold i ett allsidig akuttsykehus. Styret legger til grunn at SiV-Tønsberg skal ivareta alle akuttfunksjonene i fylket, og påpeker at vesentlige deler av akuttfunksjonene for sydfylkets befolkning, allerede i dag er i Tønsberg.

2. SiV-Larvik utvikles til et robust og framtidsrettet lokalsykehus med elektive funksjoner, bestående av elektiv ortopedi + skadestue, samt generell medisinsk behandling og etterbehandling.

3. Akuttfunksjonen ved SiV-Larvik avvikles innen 01.06.08, og overføres til SiV-Tønsberg

4. Konsekvenser av endringene innen akuttfunksjonene slik de er beskrevet i «Skissering av fremtidige funksjoner ved sykehuset i Larvik» - alternativ 3, følges opp av administrerende direktør, med fortløpende rapportering til styret i hvert styremøte i 1. halvår 2008

5. Direktøren pålegges å legge fram sak for styret innen 01.06.08 om arbeidet med etablering av ny aktivitet ved SiV-Larvik.

6. Kostnadsreduksjonen knyttet til endringene - netto kr. 14,9 mill kr - innarbeides i SiVs budsjett 2008.