Forvaltningsregimet for store rovdyr i Norge er basert på regionale bestandsmål om årlige antall ynglinger. Det nasjonale overvåkingsprogrammet overvåker bestanden av gaupe gjennom bruk av såkalte ”avstandsregler” for å skille observasjoner av familiegrupper fra hverandre. Avstandsreglene er laget på grunnlag av forflytning hos et stort antall radiomerkede gauper i ulike landskapstyper i Skandinavia. Et hovedmål med forskningen i Rovviltlregion 2 er vurdere dagens overvåkingssystem i ved å følge forflytningen til hunngauper med GPS halsband. Data på forflytning hos voksne hunngauper vil, om det viser seg nødvendig, kunne føre til en justering av de eksisterende avstandsregler til de lokale landskapstyper. Videre vil vi kunne få tall på hvor ofte GPS merkede hunngauper med unger blir oppdaget av overvåkingssystemet vi har i dag. I tillegg viser erfaringer fra tidligere år og andre studieområder at innsamling av data på areal bruk hos familiegrupper av gaupe i seg selv virker svært konfliktreduserende.

(Kilde: Scandlynx)