Med glede ser vi at Fylkesmannen og Larvik kommune nå ser verdien av å ta vare på fuglelivet og naturen ved Lamøya og Bjønnesbekken i Tjølling. Dette er et sårbart område med et fantastisk fugleliv. Her hekker fugler i flere omganger med flere kull i året, til og med flere rødlistede fugler har tilhold her. Området på land ligger under flomålet mange dager i året og er et ettertraktet sted for fugler som hekker, beiter og er på trekk.

Etter å ha lest artikkelen i ØP mandag 21. oktober hvor styreleder Knut H. Gulliksen i Larvik og Omegns Turistforening (LOT) ber om at kommunens siste forslag til kyststi forbi Bjønnes endres kan en spørre seg om LOT tar naturen på alvor?

Etter at Fylkesmannen, sammen med kommunen var på befaring av kyststitraseen som var tenkt fra Kaupang, over Bjønnesbekken og langs sjøen til Bjønnesbrygga var anbefalingen fra Fylkesmannen at traseen bør legges utenfor deler av det sårbare området. Tross dette setter nå styrelederen i LOT atter en gang saken «på bordet» og vil at Fylkesmannen skal endre synspunkt og legge traseen der LOT vil.

For det første ble det 19. juni uttrykkelig vedtatt i Kommunestyret at Larvik kommune skal fortsetter arbeidet med å etablere kyststi i Tjølling, fortrinnsvis med så kystnær trasé som mulig basert på en samlet vurdering av blant annet miljø, klima, flora og fauna. Jeg er glad for at Larvik kommune tar slikt ansvar for den samlede vurderingen.

For det andre sammenblander LOT til de grader den vedtatte rollefordelingen i forbindelse med etableringen av kyststien. LOT kan foreslå hvor kyststien bør gå, men det er Larvik kommune som gjør de helhetlige realitetsvurderingene og som har ansvaret for avtaler med grunneiere. LOT har videre fått ansvaret for merkingen og vedlikeholdet. Hvor Larvik kommune til syvende og sist velger å etablere kommunens kyststi er følgelig ikke LOTs anliggende.

Artikkelen med Knut H Gulliksen i LOT er full av faktafeil og «vridde» argumenter med fremstillinger som vi er nødt til å kommentere;

Først; en rød tråd i LOT er at det skal tilrettelegges for enkel og naturvennlig ferdsel i naturen og at ferdsel skal legges på allerede eksisterende veier og stier. LOT refererer til stier som om det går sti gjennom hele området, mens det i praksis kun eksisterer sti på ca. 1/3 del av den omtalte strekningen. Denne 1/3 delen ligger på kommunenes grunn, og de resterende 2/3 delene ligger på privat grunn. Her har LOT feilaktig fremstilt saken som om at kommunen eier alt. På den private grunnen verken er det, eller har det vært, en etablert sti. Faktum er at vi som grunneiere har åpnet opp for den beskjedne lokale allmenne ferdsel i området.

Noe annet er å kanalisere inntil 35.000 brukere årlig, som er LOTs egne erfaringstall fra kyststien i Brunlanes, inn i et sårbart område. Dette synes ikke å være særlig bærekraftig ift. Den Norske Turistforeningens verdier og målsettinger og vil medføre en enorm slitasje.

LOT har tidligere uttrykt at det ikke er noen grunn til at kyststien i Tjølling ikke skal bli like populær, snarere tvert imot. Hva som får en organisasjon som LOT til å ville kanalisere slik ferdsel i et slikt antall inn i et sårbart område med våtmark og hekkende fugler når det finnes andre gode trasévalg er rett og slett til å undres over!

LOT uttaler i artikkelen at de selvfølgelig vil ta hensyn til naturmangfoldet og hevder at fuglelivet stort sett er i bukta mot Lamøya og at fuglene oppholder seg lite mot Bjønnes og hyttene. Denne påstanden er direkte feil. Den bygger i beste fall på en enkeltobservasjon på en vilkårlig dag på ettersommeren. Norsk Ornitologisk Forening, og vi som bruker området daglig, observerer opptil flere hekkeperioder i året, med et mangfold av fugler, også rødlistede. Dette er arter som lett vil sky området om det blir for mye trafikk i nær tilslutning til Bjønnesbekken og mudderflatene utenfor. Vi observerer også at områdene langs sjøkanten mot Bjønnes og hyttene i stor utstrekning benyttes til hekking, som områder for rastende fugl, som næringsområder og som områder med reder for fugl. Det er nettopp derfor det ikke anbefales å legge kyststien i og langs strandsonen på dette partiet.

Det Gulliksen også unnlater å fortelle leserne er at dette faktisk er et sårbart område som er definert i Miljødirektoratets Naturbase med tre forskjellige kategorier viktighet, både til lands og til vanns, hvor hensikten er å sikre artsmangfoldet i norsk natur.

Miljødirektoratet beskriver videre at naturvennlig tilrettelegging av stier i første omgang handler om å vurdere hvor traseene bør være og deretter sammenligne vurderingen med eksisterende nettverk. Det nevnes samtidig blant annet at en bør unngå trasévalg som gir negativ påvirkning på sårbare områder, forstyrrer hekkende sjøfugl og at strandsonen er særlig sårbar, noe jeg opplever at både kommunen og Fylkesmannens anbefaling tar på største alvor. Derfor må faktisk mennesker, også medlemmene i LOT, vike og naturen få råderett. Derfor må faktisk kyststien noen steder på enkelte strekk forlate vannkanten uten at det blir en mindre attraktiv kyststi av den grunn. LOT tar til orde for omkamp med fylkesmannens anbefaling kun i fauna og trafikksammenheng, men «glemmer» andre viktige faktorer som flora, miljø og klima uten at jeg vil komme nærmere inn på disse. Styrelederen i LOT unnlater også å nevne at det er planlagt en parkeringsplass i forbindelse med den fylkesveien de ønsker å unngå. For å komme seg fra denne til kyststien må en uansett gå på veien, og det er faktisk den samme strekningen og parkeringsplassen som uten problemer nyttes til badeplassen på Bjønnesstranda. Så argumentet faller på sin egen urimelighet samtidig som parkeringsplassen uomtvistelig vil få en bedre logisk tilknytning til kyststien med kommunens siste forslag til trasé.

I dag bør vi ha kommet så langt at vi mennesker ikke skal måtte trenge oss på akkurat der vi vil på bekostning av natur og fugleliv, og det er viktig og redelig å forholde seg til fakta.

Grunneierne, som har brukt området i uminnelige tider, har en lokalkunnskap som langt overgår LOT og jeg vil berømme Larvik kommune som nå viser ansvar ved å foreslå løsninger som kan bli bærekraftige over tid.

Og til LOT er oppfordringen – ta naturen og samfunnsansvaret på alvor! JA til kyststi på naturens premisser!