Et knapt år etter at det politiske Larvik forkastet forslaget om utredning av mulig nedleggelse av Langestrand skole, løfter kommunedirektøren forslaget fram igjen. Sett i lys av den svake kommuneøkonomien, er det ikke overraskende at alle steiner må snus, nok en gang.

Men hvor mange ganger må vi snu den samme steinen, for å se at det ikke var et fornuftig grep, og deretter legge steinen på plass igjen. Nå ønsker vi innstendig at denne saken blir avsluttet, slik at fokus kan være på en god hverdag med læring og trivsel, slik vi er vant med på Langestrand skole.

Det å nedlegge en sentrumsnær skole, er et alvorlig grep som vil kunne få store ringvirkninger som man bør være klar over.

Området Langestrand er klassifisert som et område av stor kulturhistorisk verdi, både regionalt og nasjonalt. Skolen er en viktig brikke i dette kulturmiljøet. Fjerner man stadig mer av det unike ved et kulturmiljø, sitter man til slutt igjen med område uten det særpreget og de verdiene man i utgangspunktet satte pris på. Langestrand vil bli et område med stadig færre barnefamilier, og flere eldre og feriehus.

Langestrand skole er Larviks eldste barneskole, 300 år i fjor. Som sosial møteplass og lim i et lokalsamfunn er den ytterst vital. Senest på Halloween arrangerte en aktiv foreldregruppe et stemningsfullt arrangement i skolegården, med bålbrenning, pølser, godteri og småskumle aktiviteter.

Barna i nærområdet bruker skolegården aktivt på fritida. Fotball, basket, skøytebane om vinteren og korps i gymsalen. En mindre nærskole gir Larviks barnefamilier valgmulighet. For noen passer er liten skole med god oversikt og trygghet best. En nærskole er med på å gi attraktivitet for småbarnsfamilier. Larvik (og Larviks økonomi) trenger disse familiene sårt. Å vurdere å fjerne Langestrand skole er særdeles uklokt i så måte.

Når skolen år etter år i tillegg scorer over gjennomsnittet på nasjonale trivselsundersøkelser, har en dyktig og stabil lærerstab, og elevtall som peker godt oppover de neste 4–5 årene, da er det ingen faglige begrunnelser for å vurdere en nedleggelse, som jeg kan se.

Når det gjelder vedlikeholdsetterslepet som også Langestrand skole har, skal det sies at tallet som ble presentert i avisa for en uke siden er fra 2019. Etter dette har det blitt gjort større investeringer på Langestrand skole, med blant annet renovering av tak på begge skolebygg, og skifte av vinduer.

Langestrand skole har kapasitet til å huse flere elever enn i dag. Vi ønsker at man ser på skolen som en ressurs med potensial, heller enn problem fordi den ikke er stor nok. Skolekretsgrenser kan ses på, og en mulighet er at Langestrand tar en større andel av den sentrumsnære elevmassen.

Vi ber politikerne - ta en avgjørelse som er god å leve med på lang sikt. En avgjørelse som er med på å bevare identitet og kultur, et riktig verdivalg for Larvik. Vis nåværende og kommende barnefamilier at de er viktige og at vi ønsker å satse på dem her i byen!