Mandag 15. mars ble Larvik godkjent som «Trafikksikker kommune». Godkjenningsmøtet ble gjennomført av Trygg Trafikk, og tross krevende dager og store utfordringer med covid 19, deltok både ordfører og kommunedirektør sammen med et bredt utvalg av representanter fra de ulike kommunale sektorer i Larvik kommune på sertifiseringsmøtet.

– Trafikksikker kommune er som kjent et av satsingsområdene i «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg». Vestfold og Telemark fylke har et uttrykt mål om at samtlige av fylkets kommuner skal godkjennes. Trafikksikkerhetsarbeid er ett viktig ansvarsområde for kommunene. For å lykkes er det avgjørende viktig at ansvaret er godt forankret i kommunens administrative og politiske ledelse, sier Tor Egil Syvertsen, rådgiver i Trygg Trafikk, region Vestfold og Telemark.

Kommunen er arbeidsgiver, veieier, barnehage- og skoleeier, kjøper av transport-tjenester, og ansvarlig for beboernes helse og trivsel.

Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med trafikkulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.

I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen «Trafikksikker kommune». Alle kommunens sektorer må innarbeide disse kriteriene i sine planer for å bli godkjent. Larvik har arbeidet mot dette målet i snart et år, og levert veldig god dokumentasjon på at alle kriteriene er oppfylt.

Med dagens sertifisering starter det viktige arbeidet med å implementere gode instrukser og planverk i organisasjonen, og sette tiltakene «ut i livet», sa en tydelig stolt ordfører Erik Bringedal på dagens møte. Kommunen mottok rosende ord, gratulasjoner og en økonomisk påskjønnelse for godt arbeid, fra Arve Høiberg, leder i Vestfold og Telemark fylkes samferdselsutvalg.

– Godkjenningen innebærer ikke at kommunenes utfordringer langs vegnettet nå er løst, eller at det ikke vil skje trafikkulykker i kommunen, men godkjenningen er et kvalitetsstempel, som viser at Larvik arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet i alle kommunens sektorer, sier Tor Egil Syvertsen.