Gå til sidens hovedinnhold

Larvik taper i kampen om statlige virkemidler for utvikling

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skal vi tolke regjeringens uttalelser de siste dager, er det all grunn til bekymring.

Hele intensjonen med Intercity og bygging av dobbeltspor er en miljøgevinst, korte ned reisetid og gi byene langs strekningen Stavanger – Oslo det nødvendige grunnlaget for vekst og utvikling.

Midler til planlegging, prosjektering og realisering av InterCity – dobbeltspor Stokke-Larvik, inkludert ny strekning og ny stasjon i Larvik kommune må legges inn i Nasjonal Transportplan 2022 – 2033 med tilstrekkelig med midler til gjennomføring, slik at det ikke oppstår usikkerhet rundt den statlige forpliktelsen for å gjennomføre prosjektet.

Dagens jernbanestasjon i Larvik er plassert midt på i byens mest trafikkerte strekning, med betydelig flaskehalsproblematikk og trafikkutfordringer. Larvik kommune mener at dagens infrastruktur i og rundt stasjonsområdet ikke vil kunne håndtere den passasjerveksten man nå ser. Fra dagens årlige 300 tusen reisende på Larvik stasjon, er det forventet en tredobling av passasjerer. Det må nevnes at når dobbeltsporet Larvik til Porsgrunn kom, ble det 60 % økning av passasjerer.

Planmidler er nødvendig for videre beslutningsgrunnlag, avklaringer og utviklingsmuligheter. Uten planleggingsmidler lammes Larviksamfunnet. Planleggingsmidler til vil gi nødvendige avklaringer for både kommune og stat.

Som en følge av statens jernbaneambisjoner har Larvik kommune nedlagt betydelige ressurser ved å legge til rette for at disse kan realiseres gjennom Larvik. Det har vært en god prosess gjennom mange år. Mange alternativer, utredninger og konsekvensanalyser vedr. trasévalg og stasjonsplassering er blitt utarbeidet, behandlet politisk og vedtatt. Det har også vært et gjensidig samarbeid med staten og relevante fagmiljøer som har resultert i en kommunedelplan for Inter City som nå er vedtatt og akseptert av alle parter. Vil dagens regjering bare avskrive denne?

Samtidig har dette arbeidet kostet Larviksamfunnet dyrt. Ved siden av de ressursene som kommunen og innbyggerne har lagt ned i arbeidet, har båndlegging av arealer og usikkerhet rundt trasévalg medført til at sentrumsutviklingen har stått på stedet hvil i ti år. Konsekvensen av dette for Larvik har vært stor og har gitt utslag i svak befolknings- og næringsvekst. Staten må nå ta ansvar for at prosessen kan gå videre uten unødige forsinkelser. Dette er avgjørende for å ikke lamme Larviks videre utvikling. Uten planmidler vil store områder gjennom byen ligge båndlagt, investorer vil ikke investere i Larvik og dette vil lamme Larviks videre utvikling i årene framover.

Det pågår nå en debatt om det er mulig å «optimalisere» den videre utbyggingen av Inter City, og enkelte indikerer at det til og med vil være tilstrekkelig med enkeltspor gjennom Larvik. Dette er ikke utredet i tilstrekkelig grad, og uttalelsen er gitt på et manglende faglig grunnlag. Tvert imot virker grunnlaget for debatten å være preget av kostnadsoverskridelser og feilkalkuleringer i forbindelse med andre Intercity prosjekter. I praksis vil det si at regjeringen ofrer byene på Østlandet for å dekke opp kostnadssprekker andre steder, ref Follo-banen!

Arbeiderpartiet sentralt er helt tydelige på at dobbeltspor på Vestfoldbanen og til skien må inn i Nasjonal Transportplan 2022–2033. Videre planlegging av Grenlandsbanen og utvikling av Sørvestbanen.

Kommentarer til denne saken