Til parti- og gruppeledere i Larvik kommunestyre.

Vedr. Larvik kommunes avslutning av drift og veivedlikehold pr. 01.10.19.

Ved forrige korsvei om denne saken skrev administrasjonen at de la vekt på følgende når de skulle vurdere om kommunen fortsatt skulle stå for vedlikeholdet eller om de skulle foreslå at dette overføres til private, og når jeg her nevner veien på Guslandutmarka, er det fordi jeg kjenner godt til denne.

De punkter som var relevante for veien var dette med allmenn interesse knyttet til veien, for eks. kyststi, mye brukte friområder, parkering til disse, hytterenovasjon osv. Jeg skrev den gangen at dette var punkter som var relevante for Guslandutmarka, den allmenne nytten er at kyststien går på veien et godt stykke fra et av de større friområder.

Guslandutmarka som er i Larvik kommune, hvor det også er to parkeringsplasser for allmennheten, den ene eier Larvik kommune og den andre inngår i som en del av friområdet. Veien er også knyttet til hytterenovasjon og til elforsyningen i hytteområdet, samt VA pumpestasjon som hyttevellet har fått i gang uten noen kostnad for Larvik kommune. Friområdet har også badestrender og badeplasser som allmennheten benytter seg av og kyststien går gjennom området.

Det er også avtaler som kommunen er forpliktet av, mener jeg. Som inngått «servituttavtale» fra 19/20.12.1963. med Oslofjordens Friluftsråd og eier av Guslandsutmarka om et evigvarende bruk av område som friluftsareal for allmennheten.bOg ikke minst det som Brunlanes kommune i 01.06.1973 V/Rådmannen skrev tilbBrunlanes formannskap om «fri ferdselsrett for allmennheten til Guslandrønningen».

Brunlanes kommune hadde kommet fram til enighet med grunneiere om følgende:

Grunneierne gir allmennheten rett til fri ferdsel også med motorkjøretøy på bestående gårdsvei fram til friarealet. Brunlanes kommune påtar seg sommer- og vintervedlikehold. Brev om vei til Guslandutmarka fra Oslofjordens Friluftsråd fra 05.10.1976. Erklæring fra Oslfjordens Friluftsråd om stedsvarig og vederlagsfri bruk av kjørevei fra 31.05.1977 og til slutt Fra Oslofjordens Friluftsråd vedr. private veier og kommunens ansvar for vedlikehold fra 28.09.2016. undertegnet av Rune J. Svensson.

Larvik kommune bryr seg heller ikke om inngåtte avtaler med to års oppsigelse. Dette er en trist utvikling.

Når denne saken sist var oppe brukte administrasjon i Larvik kommune en annen argumentasjon en der de skriver i brev av 09.09.19. Nå handler det en anstrengt økonomi og krav om innsparing. Sist gang handlet det om hvorvidt det var allmenne eller kommunale interesser knyttet til veiene, og da var det viktig å ha klart for seg hvem som var hovedbruker av veiene og at dette videre var de private grunneierne. Disse veiene er som regel atkomst både til private boliger og hytter (som om ikke de er skattebetalere), etter rådmannens vurdering den gangen var det derfor urimelig at kommunen skal stå for vedlikeholdet. Er da dette en omkamp fra administrasjon i Larvik kommune?

Det er vesentlig trafikk fra allmennheten ned alle disse veier som fører til kyststien og friområder. Når kommunen nå ikke lenger vil stå for vedlikeholdet av disse, må det være klart at all skilting fra hovedveiene til friluftsområdet og kyststien er avhengig av hva grunneierne ønsker av trafikk og skiltene kan da bli fjernet. Man skal være klar over at en del hytteeiere vil se det positive i en trafikkreduksjon.

Larvik kommune har ved flere anledninger profilert seg med kyststien samtidig som de da ønsker å redusere tilgjengeligheten ved å privatisere veier ut til friområder og kyststier. Larvik vil gradvis få en økning av stengte veier for allmennheten, noe jeg tror er uheldig og en lite ønsket utvikling, idet man også ønsker at byens innbyggere skal ut i naturen.

Jeg ser i ØP at Larvik kommune er i en rettssak hvor kommune er opptatt av allemannsretten til strandsonen nå i september 2019, samtidig er de ikke opptatt av hvordan folk skal komme seg ned til kyststien og friområder. Tror virkelig Larvik kommune at de som eier veier ikke vil gjøre det de kan for å redusere trafikken på veiene slik at vedlikeholdsbehovet blir minst mulig?

Jeg er fortsatt bekymret for hvordan det blir utover høsten. Jeg tror mange folk i Brunlanes og Stavern gruer seg til vinteren og lurer på hvordan de på så kort tid skal få ordnet med brøyting og strøing, da Larvik kommune slutter med vedlikehold alt den 1. oktober i Brunlanes og Stavern.

Veier, som da det eksisterte to kommuner, ble flittig vedlikeholdt. Dette var veier som helt klart ble oppfattet som kommunale veier og det er trist at vårt fellesskap ikke kan vedlikeholde de. Det er muligens også en del eldre som blir rammet av disse sparetiltakene. Slik jeg forstår, er det et ønske om at de eldre bør bo lengst mulig i hjelmen sine, men hvordan går det med et mangelfullt vedlikehold av veiene?

Jeg tror så å si samtlige partier i Larvik har i sine programmer at de ønsker og sikre allemannsretten og bevare tilgangen til strender og kystlinje, samt å ta vare på de eldre, derfor håper jeg at dere på ny kan ta en gjennomgang av deres vedtak i sak KST- 126/19.