Kommunens rolle og ansvar i videre prosess om InterCity

RYDDIGHET: Siden de varslede innsigelsene er i innbyrdes motstrid, vil kommunen ha en svært viktig rolle i å sørge for at den videre prosessen inn mot innsigelsesmyndighetene skjer på en ryddig måte, skriver kommunalsjef Hilde Bøkestad og virksomhetsleder Hege Eick.

RYDDIGHET: Siden de varslede innsigelsene er i innbyrdes motstrid, vil kommunen ha en svært viktig rolle i å sørge for at den videre prosessen inn mot innsigelsesmyndighetene skjer på en ryddig måte, skriver kommunalsjef Hilde Bøkestad og virksomhetsleder Hege Eick. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerPlanprosessen rundt InterCity-prosjektet er på ingen måte ordinær, derfor kan det være på sin plass å klargjøre kommunens rolle og ansvar i den videre prosessen.

Larvik kommune er planmyndighet og har ansvar for å sikre at planprosesser gjennomføres på en korrekt, åpen og kunnskapsbasert måte i tråd med Plan- og bygningsloven.

Når kommunen utøver sin myndighetsfunksjon er det svært viktig at kommunen opptrer på en måte som bidrar til å skape tillit. Planprosesser er juridiske prosesser der en interesse blir tildelt en fordel på bekostning av andre interesser etter lovpålagte prosedyrer. Kommunen skal bidra til at saken er tilstrekkelig utredet og at ulike interesser har hatt anledning til å uttale seg. Det er derfor saken behandles først én gang, så legges ut på høring i minst seks uker før den deretter sluttbehandles.

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen, og har ansvaret for planlegging og utbygging av spor og stasjoner i Norge i tråd med føringer fra Stortinget. Bane NOR er tiltakshaver for InterCity-prosjektet og har ansvar for å utrede saken og sende inn planmaterialet til kommunen, som så behandler saken. Bane NOR ivaretar også en myndighetsrolle og har innsigelsesrett innenfor sitt fagområde.

Det har vært tett dialog mellom kommunen og Bane NOR underveis i prosessen, og resultater fra delutredninger og undersøkelser har blitt formidlet både til administrasjonen, formannskapet og innimellom også i åpne møter for alle, før det formelt ble oversendt kommunen 12.12.2018.

Høring og innsigelser

9.1.2019 vedtok kommunestyret å legge alle alternative traseer og stasjonsforslag ut på høring med frist til å komme med innspill satt til 15.3.2019. Alle innbyggere, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter har blitt gitt anledning til å sende inn høringsinnspill. Enkelte av de offentlige myndighetene har status som innsigelsesmyndigheter, og har rett til å varsle at de har innsigelse til planen innenfor sine fagområder. Det betyr at de motsetter seg at planen sluttbehandles slik den foreligger.

Når det foreligger varsler om innsigelser må kommunen gå i dialog med innsigelsesmyndigheten for å avklare om man kan finne løsninger som gjør at varslene om innsigelser kan trekkes før saken sluttbehandles. Dersom man ikke blir enige, vil saken bli vedtatt av kommunestyret med innsigelser og etterfølgende mekling hos Fylkesmannen. Og dersom ikke meklingen fører fram vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjøre saken.

Rollefordeling

I forbindelse med planarbeidet for InterCity-prosjektet i Larvik har Bane NOR både ansvaret for å utarbeide en kommunedelplan for eget prosjekt, og samtidig har de som myndighet varslet innsigelse til det planforslaget de selv har utarbeidet. Det gjør at de ivaretar en dobbeltrolle. Dette skjer fordi flere alternativer er lagt ut på høring. Bane NOR har også i kraft av å være en statlig infrastrukturutbygger mulighet til å be sin eier, staten, om å gjøre planen om til en statlig plan dersom ikke kommunen forvalter sin rolle på en ansvarlig måte. I Sandefjord valgte kommunen å la Bane NOR legge ut planforslaget på høring uten en kommunal behandling for utleggelse til høring, mens Larvik kommune valgte å behandle saken og selv vedta å legge planen ut på høring. Det gjør at selv om det er den samme planen for hele strekningen mellom Stokke og Larvik som foreligger til behandling, så er prosessene litt ulike i de to kommunen som skal behandle planen for strekningen.

Ansvar for planbehandling

Larvik kommune har hele tiden vært tydelige overfor Bane NOR på at man mener at den lokale demokratiske prosessen er svært viktig siden de lokale ringvirkningene av InterCity er betydelige. Kommunen tar oppgaven sin som planmyndighet alvorlig, og vil gjerne tydeliggjøre at ansvaret for planbehandlingen ligger til kommunen og ikke til Bane NOR, slik det noen ganger kan gis inntrykk av i mediene.

Bane NOR er fortsatt ansvarlig for, i samråd med kommunen, å frambringe et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig før sluttbehandling, og samtidig må Bane NOR sikre at tiltaket er i tråd med det oppdraget staten har gitt. Nå pågår det derfor et arbeid der Bane NOR, i dialog med kommunen, blant annet kommenterer høringsinnspillene, svarer ut vedtakspunktene fra første gangs behandling og supplerer og justerer planmaterialet etter høring. Kommunen skal behandle det bearbeidede planmaterialet og legge dette fram for kommunestyret, som fatter den endelige beslutningen av trasévalg gjennom å vedta planen.

Kommunen kan også, dersom vi mener at ikke kunnskapsgrunnlaget er godt nok, be om en tredjepartskontroll eller selv sørge for å innhente supplerende kunnskap.

Regnefeil i kunnskapsgrunnlag

Høringsperioden er viktig både for å sikre innbyggernes demokratiske rettigheter, men også for å få inn ytterligere kunnskap før beslutning skal fattes. At det i høringsperioden ble avdekket at det har vært en regnefeil i Bane NORs kunnskapsgrunnlag på arealbeslag av dyrka mark, betyr at Bane NOR får muligheten til å korrigere plandokumentene slik at feilen rettes opp før sluttbehandling. Det er positivt at slike ting blir avdekket i høringen, og slett ikke uvanlig at det kan forekomme feil i et så omfattende planmateriale som dette. For dem som har sendt inn høringsinnspill basert på den ukorrekte arealoversikten, åpner kommunen for at disse kan justere sine høringsinnspill innen 23. april (tirsdag etter påske).

Behandling av innsigelser

Før høringsfristens utløp har kommunen mottatt varsler om innsigelser til alle traséalternativene unntatt Kongegata høy. For Stålaker-traseene har direktoratet for Mineralforvaltning varslet innsigelse, for Indre havn høy og lav har Vestfold fylkeskommune varslet innsigelse og for Verningen og Kongegata lav har Bane NOR selv varslet innsigelse. Siden de varslede innsigelsene er i innbyrdes motstrid, vil kommunen ha en svært viktig rolle i å sørge for at den videre prosessen inn mot innsigelsesmyndighetene skjer på en ryddig måte.

Krevende avgjørelse

For Larvik-samfunnet er det åpenbart for alle at valg av trasé og stasjonsplassering er en svært krevende avgjørelse. Denne beslutningen berører mange, har betydelige ringvirkninger og er premissgivende for framtidig utvikling i lang tid framover. Nettopp av den grunn er det å håpe at alle interessenter og berørte parter opptrer med samme respekt som ved første gangs behandling, og bidrar til at perioden fram mot sluttbehandling berammet til 19.6.2019 preges av et kunnskapsbasert og verdig ordskifte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags