En moderne jernbane vil bringe folk og arbeidsplasser til byene. Satsingen tilrettelegger for klimavennlig vekst, fortetting i sentrum, byutvikling og klimavennlig transport. Vil du være med på turen?

Østlandet trenger et transportnett mellom byene som er grønt, raskt og effektivt. Det må kunne frakte mange mennesker samtidig, sørge for en godt fungerende trafikkflyt i rushtiden, og bidra til utvikling av tettsteder, byer og regioner. Samfunnet må ha råd til investeringene, og teknologien må være tilgjengelig nå for utbygging i stor skala. Den eneste transportformen som svarer på disse utfordringene er toget. Jernbanen er kapabel til å løse den økende trafikken mellom byene på Østlandet langt inn i fremtiden.

Flere vil reise med toget

På strekningen Stokke – Larvik viser trafikkprognoser at en dobbeltsporet jernbane vil føre til sterk vekst i togtrafikken. Flere vil parkere bilen når toget går mye raskere og oftere enn i dag. Bane NOR har sammenlignet tall fra 2013 med forventet trafikk i 2032. Forsiktige prognoser viser at Vestfoldbanens stasjoner sør for Tønsberg kan forvente alt fra en dobling til bortimot en femdobling av antall reisende. Dette forutsetter at dobbeltsporet er ferdig utbygget i 2032, og at stasjonene legges sentralt i byene og tettstedene.

Denne sterke trafikkveksten er godt nytt. Den gir kommunene muligheter til å fortette og utvikle sentrum av byene, og vil være en kraftig motor i dette arbeidet. Morgendagens stasjoner vil ta imot langt flere tog og langt raskere tog. I tillegg vil systemet bli atskillig mer pålitelig enn dagens 130 år gamle Vestfoldbane. Det fører til at mange flere velger å reise med toget, som Bane NORs prognoser viser.

Grip mulighetene!

Når dobbeltsporet og nye stasjoner står ferdige i 2032, kommer det to tog i timen både nordfra og sørfra til Sandefjord og Larvik. I tillegg bygges stasjonene ut for å kunne betjene triple togsett. Det betyr at mange ankommer Vestfolds byer hver time, hver dag og hver kveld.

Alle disse passasjerene transporteres til ett punkt sentralt i byene. Hvilke muligheter skal det stedet tilby alle disse menneskene – både de fastboende og tilreisende? Hva skal finnes der av butikker, fritidsaktiviteter, øvrige transporttilbud, arbeidsplasser og boliger? Dette er spørsmål som det i stor grad er opp til kommunene å svare på. De kan utnytte mulighetene i samarbeid med statlige virksomheter, fylkeskommunen, lokalt næringsliv, store arbeidsgivere, eiendomsutviklere og lokale lag og foreninger.  Her trengs det vilje, entusiasme og nære samarbeid for å gripe mulighetene. Får vi til det, blir belønningen stor.

Ny vekst i ny region

Det er allerede i dag mange som reiser mellom Grenlandsområdet, Larvik, Sandefjord, Torp, Stokke og Tønsberg. Raskere og hyppigere togavganger vil kunne styrke regionen. En naturlig konsekvens er at flere vil bosette seg i Sandefjord og Larvik som følge av et bedre transporttilbud. En moderne jernbane vil knytte byene tettere sammen, det minsker avstanden til Grenland, og det styrker regionen ved å bidra til et felles bolig- og arbeidsmarked fra Tønsberg i nord, Larvik i sør og Skien i vest. I den nye regionen Vestfold og Telemark flyttes «tyngdepunktet» i Vestfold sørover. I midten av den nye regionens tettest befolkede områder finner vi Sandefjord og Larvik.

Samtidig som regionen styrkes, blir byene knyttet nærmere hovedstadsregionen av togene som suser nordover i 250 km/t. I 2032 blir reisetiden mellom Oslo og Larvik kortere enn reisetiden var mellom Oslo og Tønsberg for noen få år siden. (Oslo – Larvik blir godt under halvannen time, mens Oslo – Tønsberg var halvannen time før).

Fremdriften er viktig

Det er ingen tvil om at bygging av dobbeltspor gjennom tettbygde strøk får både positive og negative konsekvenser. Det er ikke enkelt for lokalsamfunn å håndtere store endringer. For beboere kan det være vondt å leve i usikkerhet; om hvilken korridor som blir valgt og om de må flytte. Det har vi forståelse for. Bane NOR betaler markedspris for eiendom, dekker flytteutgifter og normalt utgifter til nødvendig teknisk og juridisk bistand. Vi ønsker å hjelpe grunneiere i denne prosessen og jobber for at planleggingen ikke forsinkes eller må utsettes. Dette er viktig også for kommunene og Vestfold fylke; fremdrift betyr mye når store og statlig finansierte samferdselsprosjekter skal realiseres.

Stor utbygging på Østlandet

Det er allerede bygget dobbeltspor og nye stasjoner i Oslo, Sandvika, Asker, Sande og Holmestrand. Nå bygges det i Akershus, Østfold og Buskerud, mens strekninger i Hedmark står for tur. Samtidig planlegges det nye prosjekter i flere fylker. Østlandet er i ferd med å få en moderne jernbane som vil bety mye for oss og transporten mellom våre byer og regioner.

Toget er på vei mot Sandefjord og Larvik på dobbeltspor. Vi håper å se deg på perrongen!