Østlands-Posten fortalte for en måned siden hvordan Larviks nye ambulansestasjon blir, og hvor den skal ligge.

– Tjenesten har vokst betydelig de siste årene. Frem til 2008 hadde vi to ambulanser og 16 ansatte. I dag er fire biler og over 40 medarbeidere knyttet til stasjonen. Vi har rett og slett vokst ut av det vi har, fortalte Jørgen Einerkjær, klinikksjef ved prehospital klinikk, som bakgrunn for ønsket om å etablere en ny ambulansestasjon.

Daglig leder i Hans Gaarder Eiendom, Hans Christian Gaarder, fortalte da at han ikke forventet nevneverdige problemer i den videre søknadsprosessen.

Nå er stasjon et skritt videre. I planutvalgets møte 13. november ble det gitt tillatelse, etter delegert fullmakt fra kommunestyret, til å endre eiendommens formål fra «industri, kontor, lager» til «offentlig eller privat tjenesteyting», i tillegg til at det ble godkjent en utvidet avkjøring.

Fem vilkår

Følgende vilkår fulgte imidlertid med tillatelsen:

«1. Byggets fasader skal utføres med fasadematerial fastsatt i bebyggelsesplan § 2. For øvrig skal material- og fargevalg generelt tilpasses både bygde og naturgitte omgivelser og sterkt lysreflekterende farger og materialvalg skal unngås.

2. Det tillates ikke terrenginngrep utover det som er vist på søknaden/tverrprofil.

3. Materialer som ikke kan gjenbrukes må deponeres på godkjent mottak.

4. Reglene om minsteavstand til vei og nabogrense må overholdes. Det samme gjelder reglene om avstand til kraftledninger, kabler og vann- og avløpsledninger. Kommer tiltaket for nær disse, kan det føre til krav til omlegging, eventuelt flytting eller riving.

5. Søknad om sanitæranlegg skal innsendes og godkjennes før de utvendige VVS-arbeidene starter. Senest ved søknad om ferdigattest skal skjema «Ferdigmelding av sanitæranlegg», med påtegnet situasjonsplan som viser utvendig løsning for VVS-arbeidene, vedlegges. Tilknytningsavgifter må være betalt.»

Innflytting i oktober 2018

Det opplyses ellers om at Statens vegvesen har påpekt at utbygging av omsøkte eiendom kan komme i konflikt med senere utbygging av krysset Elveveien/Yttersøveien, men at Larvik kommune ikke har valgt å vektlegge denne merknaden da det ikke er planer om slik utbygging.

Eiendommen det er snakk om ligger sør for brannstasjonen, tvers overfor krysset som tar deg opp til Tagtvedt og Hovland.

Det er Hans Gaarder Eiendom, gjennom Yttersø Businesspark AS, som eier tomta som det nå skal bygges på, og som i samarbeid med sandefjordbaserte Cosmic Bygg AS også skal stå for selve byggingen. Bygget blir på to plan med en gesimshøyde på 7,8 meter. Bebygd areal (BYA) er opplyst til å bli 637 m², bruksareal (BRA) 839 m².

Garasjer og garderober er prosjektert i 1. etasje. Kontorer og sosiale rom er prosjektert i 2. etasje.

Klinikksjef Einerkjær fortalte for en måned siden at byggingen vil starte så snart det formelle er på plass, og at innflytting er planlagt til oktober 2018.