Gå til sidens hovedinnhold

Sika-tomta og impulsstøy

Artikkelen er over 3 år gammel

Det finnes konkrete målinger på lignende eksisterende anlegg i Norge. Disse må derfor tas med i saksbehandlingen av Sikatomta, mener Flatstrand velforening.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Flatstrand Velforening har i lengre tid vært opptatt av støyproblematikken i forbindelse med nåværende containerdrift på Revet. Sika-terminalen er en del av en helhetlig plan for å øke kapasiteten ved Larvik havn. Derfor vil vi sette søkelyset på noen viktige fakta, lover og regler knyttet til støy, og da særlig såkalt impulsstøy.

Impulsstøy

Impulsstøy er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under ett sekund. Eksempler på dette er metallstøt, hammerslag, skiftning av jernbanemateriell osv. Det er veldokumentert at impulslyd er ekstra plagsomt for omgivelsene, og det er denne typen støy som er den viktigste støyfaktoren fra en godsterminal.

Konsulentfirmaet Asplan Viak har levert en rapport hvor de har beregnet støynivået knyttet til terminal på Sika-tomta, men i denne rapporten er ikke impulsstøy tatt med. Politikerne som skal behandle Sika-saken, får derfor misvisende informasjon om de reelle støykonsekvensene for omgivelsene – store områder med kirkegård, bolighus, butikker og kontorer.

Sammenlikn med reelle målinger!

Det anbefales ellers i slike saker at en gjennomfører reelle støymålinger fra eksisterende liknende anlegg. På denne måten får en et realistisk bilde av problematikken. Det fins målinger fra et sammenlignbart containeranlegg i Trondheim, og denne rapporten er nå lagt ved sakspapirene til Sika-saken.

I rapporten framheves det at terminalen i Trondheim skaper store utfordringer når det gjelder impulsstøy. Etter vårt syn er det denne rapporten som må gjennomgås før saken kan behandles videre politisk, ikke rapporten fra Asplan Viak.

Mangelfull rapport

Velforeningene er ikke de eneste som har påpekt at støyproblematikken er for dårlig utredet. Både Miljørettet helsevern og byggesaksleder i Larvik anmodet i desember 2017 om at impulsstøy bør tas med i støyrapporten.  Asplan Viak svarte da at en i så fall må få utført konkrete målinger på et eksisterende anlegg.

Disse målingene finnes altså, og de må derfor tas med i saksbehandlingen. Asplan Viak foreslår for øvrig også at en går inn med støydempende tiltak i ettertid. Dette vil bli meget kostbart og vanskelig å få gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Stor støybelastning

En viktig ting å nevne her er at den planlagte terminalen på Sika-tomta vil ligge tettere inn mot bebyggelse og kirkegård enn det som er tilfelle med Trondheimsterminalen. De som bor i nærheten av Sika-terminalen, vil altså oppleve kraftigere støy enn hva målte verdier fra Trondheimsrapporten viser. Terminalvirksomheten blir derfor mye mer belastende for nærområdet enn hva Asplan Viak antyder i rapporten sin.

Allerede i 2006 ble det forresten gjennomført støymålinger ved Larvik havn, knyttet til drift av containerterminal og håndtering og lasting av skrotstein. Målingsresultatene lå over grenseverdiene som skal utløse tiltak. Disse støymålingene er ikke vedlagt byggesaken.

Et siste, men også viktig punkt: Aktivitet på en godsterminal skaper også lavfrekvent støy som over tid vil ha negative helseeffekter for beboerne rundt. Dette må også tas på alvor, påpekes det i rapporten fra Trondheim.

Begrunnet skepsis

Det fins en veileder (T1442) til retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging. Her gjøres det helt klart at det er svært begrensede muligheter kommunen har til å ivareta beboere når en først har kommet så langt som til en byggesak. Støyproblematikk bør derfor behandles i plansammenheng og ikke utsettes til selve byggesaken.

Veilederen underbygger skepsisen som saksbehandler, MHV, naboer, gjenboere, velforeninger og kirkeverge har uttrykt.

Vi kan ikke forstå hvordan politikerne helt suverent kan se bort fra slike vesentlige forhold og legge opp til å behandle Sika-terminalen som om den var en ordinær byggesak.

LES MER OM SIKATOMTA:

Kritikken har haglet fra hennes egne på Torstrand: – Det har vært litt tungt (for abonnenter)

– Ren og skjær galskap! (for abonnenter)

Sikatomta - støtte til Blomquist

Utsett sak om ny Godsterminal!

Sikatomta og jernbanetilknytning, enkelt forklart.

Øya-krysset,trafikk og godsterminal på Sikatomta?

Tenvik, Rødberg, Sikatomta og konteinere – skal vi tenke litt lenger fram for neste generasjoner?

Tok ut forbehold fra kontrakten - det kan koste millioner (for abonnenter)

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.