– Vi har lett etter områder med gode vindforhold, etablert infrastruktur og annen industriell virksomhet. Denne kombinasjonen er ikke så lett å finne. Men da vi kom over dette området, så vi at det kunne være en bra mulighet, sier Kalle Hesstvedt.

Han er prosjektleder og en av initiativtakerne i Larvik Vindpark AS, som har søkt konsesjon for å bygge og drive et vindkraftverk som skal produsere strøm til rundt 1.800–2.000 husstander.

De tre planlagte vindturbinene har en høyde på 117 meter og er lokalisert i skogen nord for E18 og sør for Lundhs dagbrudd på Malerød. Investeringene er anslått å komme på rundt 100 millioner kroner.

Fritzøe skoger eier planområdet, og Larvik Vindpark AS er i forhandlinger om en bruksavtale av grunnen, og håper at dette er på plass innen utgangen av året.

(saken fortsetter under kartet)

LES OGSÅ: Bjørn Uno fikk strømregninger på 45.000: – Visste det ville bli et hopp, men ikke en slik kjempeøkning!

Forventer bekymring rundt støy

Larvik Vindpark AS er eid av Havgul Nordic AS, som ble etablert i 2016 av Ketil Reed Aasgaard, Emil Thorkildsen og Kalle Hesstvedt. De tre har vært involvert i en rekke vindkraftprosjekter tidligere, blant annet Lillesand Vindpark – et lite vindkraftverk som er under prosjektering 130 kilometer sørvest for Larvik. Dette vil bli det nærmeste vindkraftverket til Larvik, og det omsøkte anlegget på Malerød vil – dersom det etableres – bli det første vindkraftverket i Vestfold.

– Hva slags reaksjoner forventer dere i Larvik?

– Jeg erkjenner at det er mange som ikke vil ha vindmøller, det har vi sett mange steder. Også i Larvik forventer vi å få mange spørsmål og synspunkter. Utfordringene er ofte at folk ikke er så glad i å se på vindmøller, og de er bekymret for støy. Dette vil helt sikkert bli et tema i høringen. Jeg håper vi får en god dialog, og at folk i Larvik synes våre argumenter er gode nok til at dette bør gjennomføres, sier Hesstvedt.

I søknaden skriver selskapet følgende om bakgrunnen for etablering av Lavik vindkraftverk:

– Vindkraft er store infrastrukturprosjekter som er helt sentrale for å løse klimakrisen verden står overfor, men som også har til dels store og synlige effekter på samfunnet rundt. Vi anser Larvik vindkraftverk som et lite prosjekt, men det vil likevel bidra til at årlige utslipp av CO₂ vil bli redusert med rundt 13.460 tonn. Dette er et viktig bidrag til den internasjonale dugnaden for å legge om energipolitikken og redusere de globale utslippene, slik klimapanelet beskriver behovet for i sin siste rapport.

– Det bygges vindkraft av en eneste grunn – vi trenger mer fornybar energi i Norge og hele verden, understreker Hesstvedt.

LES OGSÅ: – Liten vits med en klimaplan hvis den ikke blir gjennomført

(saken fortsetter under bildet)

Her vil man se turbinene godt

Multiconsult Norge AS har utarbeidet en konsekvensvurdering for det planlagte vindkraftverket. Den viser at det først og fremst er landskapet som får størst konsekvenser.

Fotomontasjer viser at franoen av boligområdene rundt Larvik by, spesielt Veldre og Månejordet, vil turbinene bli godt synlige.

(saken fortsetter under bildet)

Dersom man står langs Kanalkaia ved Revet, vil den ene turbinene bli svært synlig og til dels konkurrere visuelt med kirkespiret til Larvik kirke.

(saken fortsetter under bildet)

Også fra Larviksfjorden og det åpne kystlandskapet utenfor Stavern, Helgeroa/Nevlunghamn og Mølen vil turbinene synes godt.

(saken fortsetter under bildet)

Når det gjelder støy, skriver Multiconsult at det i dag er flere støykilder i nærområdet til det planlagte prosjektet, der tungt trafikkerte E18, jernbanen og eksisterende steinbrudd (Larvikitt) ved Malerød er de mest vesentlige. Mulige konsekvenser er at det i anleggsfasen vil medføre noe støy i kortere tidsrom.

– I driftsfasen vil vindturbinen generere noe støy. Ingen boliger eller fritidsboliger vil berøres av støy over gjeldende grenseverdi på 45 dB.

Inviterer til folkemøte

I 2017 ble det produsert 2,85 TWh fra vindkraft i Norge fordelt på 468 vindturbiner. Vindkraften sto for nesten 2 prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bekrefter at de har mottatt søknad om tillatelse til å etablere tre vindmøller i Larvik med en samlet installert effekt på inntil 10 MW.

Saksbehandler og rådgiver i NVE, Anne Maren Aabøe, kan si følgende om prosessen rundt søknaden i Larvik:

– Det NVE vil gjøre nå er å forberede en offentlig høring av søknaden, der søknaden blir sendt til relevante høringsinstanser. I forbindelse med høringen vil NVE også arrangere folkemøte der vi vil informere om prosess for behandling av søknaden og tiltakshaver vil orienterer om prosjektet. Når og hvor folkemøte vil finne sted vil bli kunngjort i Østlandsposten, sier Aabøe.

Foreløpig vil ikke saksbehandleren si noe om når en eventuell beslutning vil fattes.

I søknaden er det imidlertid estimert bygging i siste halvåret av 2020 og drift fra 2021, dersom det gis tillatelse.