Østlands-Posten startet lørdag en serie der vi retter søkelyset på hverdagen ved kommunens barnehjem i Eriksgate. Barnehjemmet ble lagt ned i 1978, men var i flere tiår tilholdssted for barn som ikke kunne vokse opp i «vanlige» familier. Lørdag fortalte tidligere barnehjemsbarn om vold, seksuelle overgrep og trakassering. Andre kunne fortelle om gode opplevelser ved det samme barnehjemmet. Dette er imidlertid til liten trøst for dem som ble utsatt for mishandlingen.

En lang rekke steder i landet er det fremmet erstatningssaker fra barnehjemsbarn som opplevde vanskjøtsel og direkte overgrep på de kommunale institusjonene.

På oppdrag av Barne- og familiedepartementet har Senter for Krisepsykologi undersøkt hvordan det var for tidligere barnehjemsbarn å møte for granskningsutvalget som undersøkte påstandene om graverende forhold ved barnehjem på 50-, 60 og 70-tallet. Granskningen konkluderte med at det hadde vært alvorlige mangler ved den praktiske og følelsesmessige omsorgen, og at flere barn hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, noen av svært alvorlig, dyptgripende og meget krenkende karakter. Felles for barnehjemsbarna ved Larvik Barnehjem som Østlands-Posten har vært i kontakt med, er at ingen av dem orker eller har tro på at det nytter å fremme en erstatningssak.

Men ansvaret for å komme til bunns i denne dystre historien påhviler institusjonen og dens eier, altså Larvik kommune - ikke de tidligere barna selv. Østlands-Postens journalistiske arbeid avdekket raskt en meget dyster historie - spesielt i årene rett etter krigen. Lignende beretninger i Bergen førte til at kommunen satte ned et eget granskningsutvalg for å komme til bunns i anklagene. Resultatet var sjokkerende. Undersøkelsene bekreftet at flere barn var blitt utsatt for seksuelle overgrep, vold og terror.

Larvik kommune må som barnehjemmets eier, raskt undersøke hvorvidt det samme har vært hverdagen for enkelte barn i kommunens egen institusjon. Eventuelle erstatninger kan ikke rette opp de eventuelle skader disse barna er blitt påført. Men ved å ta beretningene på alvor, viser storsamfunnet av vi bryr oss og tar ansvar for en barneomsorg som ikke fungerte. Vi håper politikere eller administrasjon i Larvik kommune rakst tar affære for å dokumentere dette dystre kapittelet ved Larvik Barnehjem.