Forut for møtet var utvalget på befaring i Barkevikveien 26, hyttesone J 138, Eidsten, Brunvallveien 94, og i Holmejordetveien 11.

Les bloggen fra møtet nedenfor (se sakslisten nederst i artikkelen).

Her er agendaen for møtet, som starter i Romberggata 4, og som er åpent for publikum:

042/23 Referatsaker

043/23 Behandling av klage - Avslag på dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Tilbygg til hytte - Hyttesone J 138 - Eidsten - Gbfnr. 4103/1/7

044/23 Behandling av klage - Dispensasjon fra takform ved oppføring av enebolig - Helgeroa - Gbnr. 4084/198

045/23 Behandling av klage på avslag på søknad om dispensasjon fra LNF-formål - Sanitærtilbygg - Brunvallveien 94 - gbnr. 4119/2

046/23 Delegasjonssaker i perioden

047/23 Eventuelt

048/23 Referatsaker

049/23 Detaljert reguleringsplan for Holmejordetveien 11 - 1. gangs behandling

050/23 Reguleringsplan for Ødegården fritidsbebyggelse - gbnr 4103/9 - sluttbehandling

051/23 Endring av detaljert reguleringsplan for Torstvedt syd, gbnr 2009/32 m.fl. Sluttbehandling

052/23 Eventuelt

053/23 Ny behandling av klage - Avslag på søknad om dispensasjon for fradeling i LNF - Helgeroveien 749 - gbnr. 4126/10