Les loggen fra møtet i planutvalget tirsdag i direktestudioet nedenfor.

AGENDAEN FOR MØTET

Plansaker:

032/23 Referatsaker

033/23 Prosjekt Brukerreisen i virksomhet Arealplan – vedtak av fokusområder

034/23 Detaljert reguleringsplan for Stretere camping (PlanID: 202103) – 1.-gangsbehandling

035/23 Berganmoen industriområde PlanID: 201532 – Mindre endring

036/23 Detaljert reguleringsplan for Sørskogen hyttefelt, del av gbnr. 4090/1 – 1.-gangs behandling

037/23 Eventuelt

041/23 Detaljert reguleringsplan for Kolbensrød camping – gbnr. 4029/1 m.fl., 1.-gangsbehandling

Byggesaker:

017/23 Referatsaker

018/23 Behandling av klage – Avslag på dispensasjon for arealoverføring i LNF – Lensmannsbakken 3 – Gbnr. 4002/21

019/23 Behandling av klage – Avslag på søknad om dispensasjon for fradeling i LNF – Helgeroveien 749 – gbnr. 4126/10

020/23 Behandling av klage – Avslag på søknad om dispensasjon fra arealformålet – Oppføring av enebolig – Svarstad – Gbnr. 32/113

021/23 Behandling av klage – Oppføring av 2 eneboliger – Gamle Kongevei 19 – gbnr. 2010/3

022/23 Behandling av klage – Oppføring av nytt klubbhus – Larviksveien – Gbnr. 4044/71

023/23 Behandling av klage på avslag på søknad om dispensasjon – Grensejustering – Brunlanesveien 635 – Gbnr. 4011/5 Side 2 av 2

024/23 Behandling av klage på pålegg om opphør av bruk – Ulovlighetsoppfølging – Campingvirksomhet – Anvik Nedre, Ramnsveien – Gbnr. 4122/1

025/23 Behandling av klage på pålegg om riving og tvangsmulkt – Ulovlighetsoppfølging – Gabionmur i grense – Hedrum Ravei 231 – Gbnr. 2046/9

026/23 Førstegangsbehandling – Dispensasjon – Støttemur og brygge – Brunlanesveien 1502 – gbnr. 4001/62

027/23 Førstegangsbehandling – Dispensasjon fra plankrav, boligtype og byggegrense mot vei – Oppføring av firemannsbolig, garasjer og støyskjerm – gbnr. 2042/166, Hedrum Ravei 136

029/23 Behandling av klage på pålegg om å søke konsesjon – Rettighetsavtale – Gbnr 4044/1

030/23 Delegasjonssaker i perioden

031/23 Eventuelt

Forut for dagens møte i planutvalget, som starter klokken 13.30, gjennomførte utvalget følgende befaringer:

Klokken 09.20 Hedrum Ravei 136

Klokken 09.50 Gamle Kongevei 19

Klokken 10.15 Brunlanesveien 635

Klokken 10.45 Tveidalsveien 762

Klokken 11.15 Helgeroveien 749

Klokken 11.40 Sørskogen (plansak)

Klokken 13.30 Møtet starter