Forut for møtet var planutvalget på befaringer på følgende steder:

Klokken 09.40 Holtebygdveien 69

Klokken 10.40 Reidar Teigens vei 10–12 (plansak)

Klokken 11.05 Kringsjåveien 12A

Klokken 11.30 Furuåsen 11

LES LOGGEN FRA MØTET HER: Sist behandlede sak ligger øverst i studioet. (Agendaen for møtet finner du nederst i artikkelen).

PLANSAKER:

054/23 Referatsaker

055/23 Detaljert reguleringsplan for Klåstad steinindustriområde, gbnr. 1086/1 mfl., sluttbehandling

056/23 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei Sandtra-Hem, fv. 303, gbnr.

5057/3 mfl., sluttbehandling

057/23 Mindre endring av Reguleringsplan for Helgeroa BN2- Barkevikveien, planID 201515

058/23 Detaljert reguleringsplan for Reidar Teigens vei 10 og 12 – 1.-gangs behandling

059/23 Planinitiativ – Spørsmål om oppstart av reguleringsarbeid for endret bruk av eiendommen i Brunlanesveien 299, gbnr. 4060/6/1.

060/23 Meldinger – planutvalget 18.04.2023

061/23 Eventuelt

BYGGESAKER:

062/23 Referatsaker

063/23 Behandling av klage – Avslag på søknad om dispensasjon fra krav om heis i midlertidig skolebrakke – Gamle Ravei 312 – Gbnr. 2136/7

064/23 Behandling av klage – Avslag på søknad om dispensasjon fra LNF-F for bruksendring til boligformål – Furuåsen 11 – gbnr. 1045/233

065/23 Behandling av klage – Dekning av sakskostnader – Hyttesone C 231 – Rakke – Gbnr. 4040/82

066/23 Behandling av klage – Dispensasjon fra byggeforbudet langs sjø, LNF og offentlig friområde – Ombygging av fritidsbolig, samt endringer av atkomsttrapp – Mørjefjorden – Hyttesone H 225 – Gbnr. 4080/92

067/23 Behandling av klage – Dispensasjon fra maks tillatt utnyttelsesgrad – Oppføring av garasje – Kringsjåveien 12A – Gbnr. 1002/282 Side 2 av 2

068/23 Behandling av klage – Oppføring av kjedehus med 2 stykk boliger – Gloppeskoglia 28 – gbnr. 1006/181

069/23 Behandling av klage – Støttemur og brygge – Brunlanesveien 1502 – gbnr. 4001/62

070/23 Behandling av klage på tillatelse i ett trinn – Oppføring av enebolig etter brann – Rakkeveien 78 – gbnr. 4039/25

071/23 Ny behandling av klage – Avslag på søknad om dispensasjon fra avstand til nabogrense og utnyttelsesgrad – Oppføring av bod – Griffenfeldts gate 23 – gbnr. 3020/638

072/23 Behandling av klage – Avslag på søknad om dispensasjon fra LNF for oppretting av grunneiendom – Holtebygdveien 69 – Gbnr. 2118/15, 2118/60

073/23 Behandling av klage på avslag på søknadom dispensasjon fra byggegrense – Oppføring av carport og veranda – Torpelia 28 – gbnr. 4094/210

074/23 Behandling av klage på avslag på dispensasjonssøknad fra plankrav – Etablering av molo med båtplasser – Ranvikaveien 15 – Gbnr. 1106/1

075/23 Delegasjonssaker i perioden

076/23 Eventuelt