Streiken ble et faktum onsdag 16. september, etter at meglinga i lønnsoppgjøret mellom Norsk arbeidsmansforbund NORSK og NHO service og handel ikke førte fram. Streiken utvides.

Vekterne utgjør ei lavlønnsgruppe som i flere år har blitt hengende etter i lønnsutviklinga og som i lengre tid har krevd en økning av grunnlønna. De krever å få et lønnstillegg som gir ei lønn opp mot gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Motparten svikter forpliktelser om å bidra til at lønna skal komme opp mot dette.

Vekternes krav handler ellers om;

Garantibestemmelser, Økt tillegg for ubekvem arbeidstid, Tillegg for fagbrev, Fastlønnsordning, Arbeidstid for lærlinger og sist men ikke minst, en avtale om Hele og Faste stillinger.

LO i Larvik støtter de streikende Vekterne og oppfordrer også andre til å gjøre det samme!