Korona-krisen har ført til at mer enn 300.000 nordmenn er permitterte eller arbeidsledige. Mange er uten en jobb å gå til i hverdagen. Andre lurer på hvordan de skal håndtere det nye arbeidslivet. Flere permitteringer og konkurser er ventet utover våren.

Denne uken sendte VG-lesere inn spørsmål til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som organiserer over 28.000 bedrifter, og Landsorganisasjonen (LO), som organiserer over 950.000 arbeidstakere.

VGs artikkel oppsummerer 100 spørsmål fra leserne om dagpenger, feriedager, hjemmekontor, karantene, lønn, eget selskap, omsorgsdager, stengte barnehager, smittevern på jobben og studenters rettigheter. Artikkelen ble lest av mer enn 100 000 allerede første kveld.

LOs og NHOs advokater er landets fremste eksperter på spørsmålene fra VGs lesere, og vi er stolte representanter for våre to organisasjoner i Vestfold og Telemark. Dette viser hvor viktig våre organisasjoner er for arbeidstakere og arbeidsgiver i Norge.

I Vestfold og Telemark har LO og NHO samarbeidet med fylkeskommunen, fylkesmannen, NAV, Innovasjon Norge, KS og USN for å utarbeide en virkemiddelpakke for et arbeidsliv i krise.

Vi har bedt om tiltak for lærlingene, bedriftsintern opplæring og motkonjunktur, og har blitt hørt.

Å øke kompetansen til arbeidstakere som er ledige på grunn av koronakrisen, er et av de viktigste krisetiltakene nå.

Den registrerte arbeidsløsheten har eksplodert fra 2,3 % til 10,7 % pst tre uker senere. Hele 301 000 er nå registrert som helt arbeidsledige hos NAV, hvorav svært mange er permitterte. Personer som blir delvis permittert kommer i tillegg.

Vi må regne med at mange blir arbeidsledige/permitterte i forholdsvis lang tid framover. Da er det viktig å utnytte perioden til å ruste oss for årene som kommer gjennom å oppgradere kompetansen i befolkningen.

Det er stort arbeidskraftsbehov ikke minst i helsesektoren, men det mangler arbeidskraft også i landbruket, deler av varehandelen og i deler av transportsektoren. Med det kraftige fallet vi har fått i oljepris, kan det i tillegg bli økende behov for omstillinger i oljeleverandørindustrien.

For å få til en kraftfull kompetansesatsing er det behov for endringer i regelverk, og det er behov for kreative ideer for å kunne avlaste et svært presset NAV. Trepartssamarbeidet nasjonalt, regionalt og på bransjenivå er et svært viktig verktøy i situasjonen vi er oppe i. LO og NHO har samarbeidet om forslag til noen krisetiltak. Det jobbes også godt regionalt, Vestfold og Telemark fylkeskommune jobber godt sammen med partene i arbeidslivet.

Krisen er en anledning til å påskynde kompetanseutvikling enten det gjelder gjennom bruk av digitale verktøy, styrke grunnleggende ferdigheter, få flere til å oppnå kompetanse på minst videregående nivå, sikre og styrke fagopplæring og yrkesfaglig kompetanse og tydeliggjøre retningen mot et grønt skifte.

LO og NHO mener at blant annet bruk og videreutvikling av bransjeprogram, kraftig opptrapping av fagskoletilbud, aktiv bruk av det nye fylkesvise tiltaket bedriftsintern opplæring (BIO) og styrking av voksenopplæring og regionale karrieresentre bør stå sentralt i en slik satsing.

Det er mange som må få mulighet til kompetansestyrking, og unge og personer uten fullført videregående opplæring eller med svake grunnleggende ferdigheter må gis særlig prioritet.

Å satse på kompetanse er kanskje den beste investeringen vi som samfunn kan gjøre i denne krisetiden.