God psykisk helse hos barn og unge er en viktig ressurs inn i livet som ung voksen. Psykiske symptomer og lidelser rammer et stort antall barn og unge på ett eller flere tidspunkt i oppveksten, for noen vil lidelsen vedvare inn i voksenlivet. Tidlig innsats og forebyggende arbeid er derfor et viktig politisk satsningsområde.

Temaet for folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet i år er nettopp barn og unges oppvekstsvilkår med trygghet og trivsel i oppveksten. Folkehelseprofilen for Larvik kommune er dessverre dyster lesning på flere områder. Blant annet viser profilen at andelen i aldersgruppen mellom 15 og 29 år som har psykiske symptomer og lidelser er signifikant høyere i Larvik (185 per 1000) enn i landet som helhet (159 per 1000). Denne viser også at det er flere unge som føler seg ensomme, og flere som som blir mobbet på skolen enn i landet som helhet. Både ensomhet og mobbing er risikofaktorer for å utvikle psykiske lidelser.

Forskningen sier at det er optimisme når det gjelder muligheten for å forebygge psykiske lidelser, særlig angst og depresjon, gjennom målrettede tiltak. Det forebyggende og helsefremmende arbeidet bør foregå der barn og unge befinner seg. Barn og unge tilbringer mye tid på skolen, og derfor er skolen en viktig arena for forebygging og hjelp med psykisk symptomer og lidelser. Larvik Høyre har vedtatt i sitt program at vi vil styrke det forebyggende helsearbeidet til barn og unge gjennom helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Høyre mener at terskelen for hjelp med psykiske helse må være lav, og hjelpen må være tilgjengelig for barn og unge i deres nærmiljø. Gode lavterskeltilbud i kommunen er viktig for at unge oppsøker hjelp før små problemer blir til store problemer som de tar med seg videre i livet. Larvik Høyre ønsker også å styrke psykologtilbudet og gi flere lavterskeltilbud.

Indikatorene i folkehelseprofilen er generelt valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid. Folkehelseprofilen til Larvik indikerer at vi må jobbe for å bedre tilbudet for psykisk helsehjelp for barn og unge.