I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi som vi er stolte av. Samtidig har NRKs TV-serie Lykkeland fra norsk oljebransje på 70-tallet gitt inspirasjon til kampanjen «Arne» på LinkedIn, hvor dagens kvinnelige ledere endrer navn til Arne slik Anna i serien gjorde for å få jobb i en mannsdominert bransje. Dette som en kommentar til hvordan det egentlig står til med likestillingen i næringslivet. I NHOs medlemsbedrifter er kun 26 % av lederne kvinner og fremdeles er det et kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge.

Kvinner og menn velger ulike utdanninger, karriereveier og stillinger. Flest kvinner jobber i offentlig sektor, menn i privat sektor. Lønnsgapet som eksisterer mellom kvinner og menn henger også i stor grad sammen med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Likere utdannings- og karrieremuligheter vil isolert bidra til at forskjellene mellom menn og kvinner i arbeidsmarkedet minsker. Kjønnsdelte yrkesvalg oppstår ikke plutselig, de er resultat av ulike interesser, holdninger, stereotypier, muligheter og valg allerede fra tidlig i oppveksten.

Derfor er det viktig å rette inn tiltak for å utjevne det kjønnsdelte arbeidsmarkedet så tidlig som mulig i opplæringsløpet, for eksempel gjennom økt fokus på praktiske og estetiske fag i grunnskolen, legge bedre til rette for tiltak som øker elevenes interesse for realfag og ikke minst gjennom en styrking av karriereveiledningen i skolen. Prosjektet «Jenter og teknologi» i regi av NITO og NHO har gitt gode resultater nettopp fordi de unge jentene får egne rollemodeller å se opp til og tilgang på informasjon om hvilke muligheter teknologiutdanningene faktisk gir. Både faglig og i forhold til fremtidige muligheter for karriereutvikling og ledelse. NHOs mangeårige satsing «Female Future» har vært viktig for å løfte fram kvinner med lederpotensial og -motivasjon, og synliggjøre hvor nyttig det er for bedriftene å satse på disse.

NHO har nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant våre medlemmer hvor ca. 70 % svarer at de trenger mer mangfold for å sikre kompetanse og innovasjon, samt at de opplever skjev kjønnsbalanse i søkermassen som et problem i rekrutteringsarbeidet. For næringslivet er det naturligvis avgjørende å kunne rekruttere fra hele befolkningen når de skal skaffe seg de beste hodene og hendene, ikke minst fordi det er lønnsomt. Vi er også opptatt av at alle som kan jobbe skal inkluderes i arbeidslivet. Dette er viktig for den enkelte, for bedriftene og for samfunnet – slik at vi sikrer bedriftene den kompetansen de trenger, opprettholder velferden i samfunnet vårt og gir den enkelte medarbeider den gode opplevelsen av å bidra med egne ressurser.

Konkrete tiltak for å fremme likestilling i arbeidslivet:

• Tredeling av foreldrepermisjonen (innført 1. juli 2018). NHO mener forslaget om todeling av foreldrepermisjon, foreslått av Barnefamilieutvalgets (NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene, er interessant og bør vurderes nærmere.

• Fjerne kontantstøtten. Kontantstøtten motvirker likestilling og integrering ved at kvinner, og særlig innvandrerkvinner, velger å bli hjemme fremfor å delta i arbeidslivet.

• Åpningstider i barnehagene. NHO ser at endrede familiemønstre, for eksempel flere aleneforeldre, kan være utfordrende å kombinere med skift- og turnusarbeid. NHO ønsker derfor at mulighet for utvidede og fleksible åpningstider i barnehagene vurderes.

Hvordan står det så til i Lykkelands olje og gassbransje? Vel, der er skjev kjønnsbalanse fremdeles et enda større problem enn i andre deler av næringslivet. I NHOs ferske undersøkelse svarer 63 % av disse bedriftene at de ikke er fornøyd med kjønnsbalansen i egen bedrift, og av disse er det 86 % som ser på dette som et problem i rekrutteringsarbeidet. Industribedrifter opplever konkret mangel på kvinnelige søkere – særlig innen fagområder som opererer ute i anlegg. Vi tror ikke løsningen er at kvinnelige søkere skifter navn fra Anna til Arne, men vi har noen konkrete råd til alle bedrifter som ønsker å styrke kvinneandelen blant lederne.

1. Sett et mål for kvinneandelen.

2. Informer om hva en lederrolle innebærer og sørg for møteplasser.

3. Finn talentene tidlig, og tenk langsiktig.

4. Aktivt be kvinner om å søke.

5. Gi kvinner ledererfaring.

6. Mål effekten av arbeidet og start på nytt.

God 8. mars!