Det har vært in­ter­es­sant for oss fast­bo­en­de langs Sørskogveien å re­gist­re­re en stor ak­ti­vi­tet for og imot yt­ter­li­ge­re hyt­te­ut­byg­ging i Sør­sko­gen.

Men det er gan­ske spe­si­elt at for­kjem­per­ne for de nye hyt­te­ne ikke for­hol­der seg til hvor­dan man skal kom­me seg dit. Det har til­sy­ne­la­ten­de vært et helt fra­væ­ren­de tema i sa­ken.

Men vi som bor her vet hva det in­ne­bæ­rer

Den al­le­re­de sterkt be­las­te­de Sørskogveien skal ta imot den økte bil­tra­fik­ken. Sa­ken byg­ges på en fram­lagt de­talj­re­gu­le­rings­plan ba­sert på sta­tis­tikk ut­ar­bei­det av TØI (Trans­port­øko­no­mis­ke Institutt) som er da­tert i 2008. Alt­så en 15(!) år gam­mel sta­tis­tikk.

Vei­en ut til Sør­sko­gen har lig­get ufor­and­ret si­den den siste hyt­te­byg­gin­gen der skjed­de på 1980-tal­let. Kan­skje var ka­pa­si­te­ten til­strek­ke­lig den gang, da både bi­ler og bil­tra­fikk var mi­ndre og dags­tu­ris­te­ne ut til Nev­lung­stran­da, Salt­stein og Sør­sko­gen fær­re. Men veiens stan­dard har ikke blitt noe bed­re de siste 40 åre­ne, sna­re­re tvert imot, og hel­ler ikke fra 2008 – året TØIs sta­tis­tikk er hen­tet fra.

Om­rå­det ved vei­en har også end­ret seg de siste 20 åre­ne, noe som har gjort at vei­en har gått fra å være en til­nær­met skogs­vei til å bli en vei gjen­nom et bo­lig­felt. Vei­en er i til­legg en me­get po­pu­lær tur­vei. Økt tra­fikk her bør de­fi­ni­tivt ikke til­la­tes.

Så hva har skjedd på de fem­ten åre­ne som har gått si­den 2008?

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har in­ter­es­san­te fak­ta å kom­me med. De tal­le­ne som kom­mer fram, bør egent­lig ikke over­ras­ke noen, men opp­da­ter­te tall har dess­ver­re ikke vært en del av sa­ken:

  • På de siste 15 åre­ne har an­tal­let per­son­bi­ler økt fra 2,13 mil­li­o­ner til 2,86 mil­li­o­ner. Det er en øk­ning på hele 736.000 bi­ler, dvs. 35 %.
  • To­tal­vek­ten på en gjen­nom­snitts­bil har si­den 2008 økt fra ca. 1.360 kg til 1.980 kg i 2022. Det er en øk­ning på 620 kg, som igjen til­sva­rer nær en 50 % øk­ning.
  • I 2022 var SUV-an­de­len på 73,8 %, inkl. kom­pak­te SUV-er. An­de­len sto­re og mel­lom­sto­re SUV-er var på 57,3 %. I 2008 var SUV-an­de­len bare på 20,4 %.
  • Gjen­nom­snitts­leng­den på en per­son­bil var i 2008 på 4,40m, mens den i 2022 var 4,59 m (+ 19 cm)
  • Gjen­nom­snitts­bred­den på en per­son­bil var i 2008 på 1,78 m, mens den i 2022 var 1,86 m (+ 8 cm)

Sta­tis­tik­ken oven­for vi­ser at de al­ler fles­te nye per­son­bi­ler de siste åre­ne har vært SUV-er, og en stor an­del av dem er re­la­tivt sto­re og tun­ge bi­ler. Svært man­ge er elek­tris­ke og vei­er ty­pisk mel­lom 2.000 og 2.500 kilo. Øk­nin­gen i gjen­nom­snitts­bred­den har vært re­la­tivt mye stør­re enn øk­ning i gjen­nom­snitts­leng­den.

Po­en­get her er at – som det klart går fram av de tal­le­ne som Opplysningsrådet for Veitrafikken pre­sen­te­rer – en bil fra 2008 kan ikke sam­men­lig­nes med en bil fra 2022. Ut­vik­ling i an­tall, tyn­gde og stør­rel­se har vært mas­siv. En be­last­ning på en li­ten, lo­kal vei som Sørskogveien har av den grunn de siste fem­ten åre­ne vært ufor­holds­mes­sig stor.

Men det er langt fra bare vei­en som blir ut­satt for den økte be­last­nin­gen

Vi som har gle­den av å være fast­bo­en­de langs Sørskogveien er også ut­satt. I til­legg til at vei­en er smal, er den også ge­ne­relt man­gel­fullt ved­li­ke­holdt. Og det er fle­re ste­der på vei­en hvor bi­ler ikke kan mø­tes. Det er van­ske­lig å for­stå at ad­komst­vei til hyt­te­ne ikke er gitt stør­re opp­merk­som­het i sa­ken.

Siste ved­tak er ikke gjort når det gjel­der spørs­må­let om yt­ter­li­ge­re hyt­te­byg­ging i Sør­sko­gen. De­talj­re­gu­le­rings­pla­nen, som plan­ut­val­get i sitt siste møte sa nei til, skal opp igjen i kom­mu­ne­sty­re­mø­te den 22.03.23.

Vi må bare håpe at kom­mu­ne­nes po­li­ti­ke­re ikke vil la fast­bo­en­de og tur­gå­e­re langs Sørskogveien sit­te igjen med økt tra­fikk på en al­le­re­de un­der­di­men­sjo­nert vei. Det­te vil bli et stort pro­blem for om­rå­det.