Vi er midt i desember. Julelysene er for lengst tent rundt omkring i vår flotte kommune. Noen har startet innkjøp av julegaver; for andre står baking for tur. Rammen rundt årets julefeiring blir spesiell. Antakelig må vi tilbake til krigens dager for å finne tilsvarende.

Men snart er det jul. Høytiden framfor noen der mennesker gir hverandre gaver, tar seg av hverandre, besøker slekt og venner. Situasjonen i år vil sette begrensninger på dette. Vi kan ikke samles så mange vi kanskje ønsket, ei heller besøke alle de vi gjerne skulle møtt.

Politikere er flinke til å gi bort gaver. Mange flotte tiltak fortjener støtte. Det er ikke alltid like lett å si nei. Så er dessverre ikke kommunekassa lik Sareptas krukke vi kan lese om i vår Bibel. Da kommer vi til det vanskelige punktet å prioritere.

KrF har i årets budsjett prioritert barn og unge, helse- og omsorg, de frivillige og økt næringsaktivitet i vår kommune. Vi ønsker å innføre kommunal kontantstøtte slik at foreldre som vil være hjemme med barna i en tidlig fase skal få økonomisk støtte til dette. Alle barna er ikke klare for barnehage når det første året er omme. Vi ønsker å opprettholde familiesentrene i Tjølling og Kvelde. Det samme med Åpne barnehager, som er et kjærkomment tilbud til mange barn og foreldre. Vi opprettholder Hvarnes skole og barnehage. KrF ønsker bosetting og aktivitet i hele vår kommune. Da er skolen i bygda et nøkkelpunkt. Behov for sykehjemsplasser vil stige raskt fremover. Vi har satt av kr 20 mill. hvert år i 4 års perioden til et fond for framtidige sykehjemsplasser. Kirkens SOS arbeider for å redusere antall selvmord. De siste årene er det registrert økt pågang. Den situasjonen vi som land og folk er i som følge av covid-19, gjør at vi bør stille mer opp for dem som har det vanskelig.

For å skape aktivitet og inntekter i vår kommune, må kommunen gjøre sitt. Saksbehandling i plan- og byggesak er viktig. Vi har valgt i vårt budsjett å øke bemanningen i denne avdelingen. Rask saksbehandling og prosjekter som kan iverksettes gir aktivitet og arbeidsplasser. Vi setter av kr 2 mill. til å markedsføre både næringsarealer og bosted. På samme måte har vi valgt å bevilge kr 0,5 mill. til Larvik by. En direkte støtte her kan være langt mer effektivt enn utredninger og konferanser som har sentrumsutvikling som tema.

Hvor har så KrF tatt penger fra til de ulike områdene vi har prioritert? Hoveddelen har vi tatt av kulturbudsjettet som er redusert med kr 15 mill. Kultur er viktig, men vi bruker etter vår mening for mye sammenlignet med andre behov i kommunen. Hadde Larvik kommune redusert kulturbudsjettet med 25 millioner kroner, hadde vi allikevel gitt mer til kultur enn hva gjennomsnittet er blant de andre kommunene i Vestfold! I vårt alternative budsjett har vi satt av 1 million kroner til frivillige lag og foreninger. Det drives mye kulturaktivitet på dugnad. Kan vi gi noe økonomisk støtte til slik aktivitet, får vi mangedobbelt igjen. Aktiviteten på Hedrum Bygdetun er stor. Det samles et stort antall mennesker hver søndag om sommeren. De har søkt om kr 1,5 mill. til restaurering av sine bygninger. KrF har lagt dette inn i sitt budsjett.

Skal Larvik kommune være attraktiv å etablere seg i både som næringsaktør og innbygger, må kommunen oppleves som troverdig. Vi har noen hendelser i høst som er trist lesing i så måte. Ved rullering av kommunedelplan i 2007, ble det aktuelle området Lesten ut mot Kjerringvik omdisponert fra LNF til bolig. Tiltakshaver jobbet for å ferdigstille regulering i løpet av 2020. Når det politiske flertallet vedtar å inndra rammegodkjenningen kort tid før aktørene planla oppstart, er det mange tapere som sitter igjen. Den største taperen er allikevel Larvik kommune som framstår som totalt uforutsigbar.

I Tiltaksplanen 2012–2020 sto det å lese at bygging av 12–18 omsorgsboliger/tilrettelagte boliger i området Kvelde skulle være ferdigstilt i 2014. I mars 2016 uttaler kommunalsjef for eiendom til ØP at 2018 bør være realistisk med tanke på ferdigstillelse av omsorgsboligene. I mai 2019 inviterer rådmannen til informasjonsmøte med tanke på nye omsorgsboliger i Kvelde. Oppmøtet og responsen var god. Rådmannen gir klarsignal for å iverksette prosjektet. I desember 2019 vedtar Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre at prosjektet med omsorgsboliger i Kvelde skal utsettes 6 måneder. Men det understrekes klart og tydelig at dette ikke skal ha innvirkning på tidspunkt for sluttføring. I budsjettet som skal vedtas i kommunestyret 16. desember, har Sp, Ap og H valgt å utsette byggestart til 2024. Dette er å holde folket i Kvelde og Lågendalen for narr. Skal ikke Larvik kommune være til å stole på?

En kan bli skuffet mang en gang både som innbygger og politiker. Så skal vi glede oss over at vi bor i et demokrati der vi har full anledning til å kjempe for hva vi mener er rett. Folket kan si sitt gjennom valg, politikere kan kjempe for hva de mener er best for folk og samfunn så lenge man har folkets tillit.

Men snart er det jul! La oss ta spesielt vare på hverandre denne julen. La oss være takknemlig for at vi har fått høre budskapet som lød fra engelen på Betlehemsmarkene en julenatt for over 2000 år siden: «Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by». Dette budskapet har vært med å prege det norske samfunnet i mer enn 1000 år. Vi har mye å takke for!

God jul!