Lene Westgaard-Halle skriver i ØP 18. februar om mye som går bra og bedre i politiet. Ja, mye går bra og bedre både i politiet, helsevesenet, skolene osv. Men lite av det Westgaard-Halle lister opp har noe med nærpolitireformen å gjøre. Å ansette flere politifolk, kjøpe politibiler og helikoptre eller bygge beredskapssenter har med budsjetter å gjøre – det kalles nytt utstyr og flere ansatte, og gjøres jevnlig i alle etater.

Av og til må vi minne Høyre om hva som var målet med deres egen «nærpolitireform»: «Målet med reformen er et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet. Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer». Politiets Fellesforbund uttalte nylig at i løftet om nærpoliti er befolkninga holdt for narr. Senterpartiet mener dette må tas på alvor.

Vi i Senterpartiet forholder oss til faglige vurderinger. Så langt i 2021 har det kommet flere interessante dokumenter som rapport fra Riksrevisjonen, Riksadvokatens rundskriv, kapasitetsvurdering fra Politidirektoratet (POD) og en områdegjennomgang av politi- og lensmannsetaten. Disse viser alvorlige mangler ved politiets evne til å håndtere datakriminalitet og at tusenvis av tips om blant annet overgrep og svindel ikke følges opp. Videre påpeker Riksadvokaten at saksbehandlingstiden for straffesaker går opp – særlig når det gjelder seksuelle overgrep. Vi vet også at oppklaringsprosenten for straffesaker er på det laveste på ti år.

PODs kapasitetsundersøkelse viser at det kun ble to ekstra tilgjengelige årsverk på patrulje i hele landet fra 2015-2019. Det ble med andre ord ikke mer politipatruljer av å legge ned over 120 lensmannskontor og politistasjoner. Områdegjennomgangen i politiet viser at styringen av politiet fra departement og direktorat er svak, altfor detaljert og bærer preg av mistillit. POD har heller ikke oversikt over pengebruk i milliardstørrelse.

Senterpartiet ser at regjeringas sentralisering av politiet har ført til for store hull i lokal tilstedeværelse, forebygging og daglig kontakt mellom folk og politiet. Vi er sterkt bekymret for situasjonen knyttet til politijuristene som sendte et varsel om egen arbeidssituasjon i Øst politidistrikt før jul. Vi vil styrke de gjenværende lensmannskontorene og politistasjonene og vi vil i motsetning til regjeringa fortsette å øke antall politifolk og annen kompetanse politiet behøver som IKT-spesialister og ingeniører.

Politidekninga er 2 per 1000 på nasjonalt nivå, men i Sør-Øst og ni andre politidistrikt mangler det hundrevis av politifolk for å nå det tallet. Responstida nås på nasjonalt nivå, men i 9 av 12 distrikt, også i Sør-Øst, nås den ikke – særlig på de mindre tettstedene er utviklingen negativ. Så må vi også huske på at det kun er 1-3 prosent av politiets oppdrag som måles på responstid.

Under denne regjeringa har sentralt politibyråkrati vokst med 725 årsverk. Det er brukt over 5,4 milliarder på konsulenter. Senterpartiet er grunnleggende motstandere av mer statlig byråkrati, unødvendig konsulentbruk og rapportering. Vi vil legge ned Politidirektoratet, overføre mer penger til politidistriktene og sørge for større handlingsrom lokalt. Senterpartiet vil ha mer politifolk ut blant folk – særlig for å styrke forebygging av kriminalitet, bygge opp kompetansemiljøene og sørge for lokalt tilgjengelig politi også utenom at det skjer noe akutt.

Vi støtter det politifaglige miljøet i Stavern. I motsetning til Høyre og FrP har vi i lang tid kjempet for Utrykningspolitiet og er glade for at sentraliseringskameratene har innsett at det å legge ned noe som fungerer ikke alltid er det beste. UP ble for øvrig oppretta for over 80 år siden og er en organisasjon som har klart å modernisere både seg selv og arbeidsmetodene uten reformer fra Høyre og Frp.

Hvordan forholder Lene Westgaard-Halle seg til svakhetene som påpekes av Riksadvokaten, Riksrevisjonen, politiets kapasitetsundersøkelser og områdegjennomgangen av politiet?