I regjeringens forslag til statsbudsjett vil forskjellene mellom de som har mye og de som har lite fra før, bare øke.

Norge har fått et skattesystem som favoriserer de som har mye fra før, og de som har minst å rutte med vil oppleve nye velferdskutt.

Selv om man som vanlig lønnsmottaker skulle få noe redusert skatt, vil nok opplevelsen være at dette spises opp av for eksempel økninger i helseutgifter, økt pris i barnehage og økt skatt for å pendle til og fra jobb. Når en som tjener kr 500 000 i året, får en skattelette på ca. kr 500 pr. år, sier det seg selv at dette ikke vil utgjøre den store forskjellen i hverdagen.

For det er de som har de høyeste inntektene som også får den største uttellingen. Dette er ikke den fordelingspolitikken Arbeiderpartiet står for.

I Larvik kommune opplever vi lite nytt økonomisk handlingsrom. I forslaget til statsbudsjett ser vi en styrking på noen områder, og en svekkelse på andre områder, så i sum får vår kommunen ingen reell økning i statlige overføringer.

Vi skal møte demografiske utfordringer med de økte kostnader det medfører, med den samme rammen som vi har i dag.

I praksis vil det si at vi vil få mindre penger til å yte de samme tjenester vi gjør i dag, og vi vet det vil komme flere lovpålagte tjenester i fremtiden.

Når også regjeringen foreslår en heving av innslagspunktet for ressurskrevende tjenester med 46.000 kroner, vil det i praksis si at det vil gi oss økte kostnader i millionklassen.

Bare hittil i år har Larvik kommune en merkostnad på 13.5 millioner kroner fordi refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester er redusert og svekket.

De av våre innbyggere som mottar det som går under betegnelsen «ressurskrevende tjenester» er mennesker som er syke, sårbare og utsatte på flere områder. Arbeiderpartiet mener at vi heller skal styrke dette området.

Vi vil også vi ha en styrking innen rus -og psykiatri, som også innebærer en styrking av ettervernet i nevnte områder.

Larvik har, som alle andre norske kommuner, vært gjennom en utrolig krevende tid i 2020, og vi må fortsatt ruste oss for å møte utfordringsbildet i 2021. Fremtiden er fortsatt usikker.

Arbeiderpartiet hadde ønsket at man i krisetider valgte å bruke de store pengene på å få flere i arbeid, trygge arbeidsplasser for vanlige lønnsmottakere og styrke kommunene i de velferdsoppgavene vi skal løse, fremfor å prioritere en skattepolitikk som favoriserer de som har mest fra før.