Hver dag blir barn mobbet. 6% av alle elever i grunnskolen i Vestfold og Telemark oppgir at de blir mobbet. For Larvik betyr dette over 300 barn. Barn som blir holdt utenfor, slått, sparket, oversett, utsatt for verbal trakassering. Den som blir utsatt føler seg ofte helt forsvarsløs og kan miste livsglede. I verste fall kan man føle at man ikke lenger ser noen mening med å leve.

Det er en klar sammenheng mellom å bli mobbet og psykisk uhelse som angst, depresjon, posttraumatisk stress, selvmordstanker og selvmordsforsøk. En del av de som blir utsatt for mobbing kan reagere med aggressiv atferd eller andre former for utagerende problemer. Ikke overraskende sliter mange av de som blir mobbet med å prestere på skolen.

Alle har vi et ansvar for at dette ikke skal skje. Alle har vi et ansvar for å være et godt forbilde og bidra til at alle barn skal bli sett og føle seg trygge.

Tidlig, bred og systematisk innsats er avgjørende for å forebygge og bekjempe mobbing. Skolen er en av de viktigste forebyggende aktørene. Derfor er det viktig at skolen har god kunnskap om konsekvenser av mobbing, ulike reaksjonsmønstre hos mobbeofre, og griper inn så tidlig som mulig ved mistanke om mobbing. Det er viktig å være oppmerksom på elever som er ensomme og har få venner. Gode tiltaksplaner og tett samarbeid mellom lærer, miljøterapeuter, assistenter, helsesykepleier, skolelege, skolepsykolog og andre som jobber med læringsmiljø er helt nødvendig. Gode familieforhold er en viktig beskyttelsesfaktor for barn som utsettes for belastninger. Det må derfor etableres rutiner for å gi veiledning til familien for styrke familiens evne til å være en mestringsressurs for barn som har blitt utsatt for mobbing. Når mobbingen er avsluttet er det viktig å følge opp mobbeoffer for å unngå at eventuelle psykiske problemer blir verre.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har to mobbeombud. De skal bidra til at alle barn i barnehager og alle elever i skoler i Vestfold og Telemark får ivaretatt sine rettigheter til trygge og gode miljøer. Mobbeombudene gir støtte og veiledning til barn, elever, foreldre, barnehager og skoler. Mobbeombudene mottar flest henvendelser om elever og situasjoner i barneskolen. Forskning bekrefter at utfordring med mobbing og krenkelser er størst i denne aldersgruppen, og tallene er noe høyere for barneskole enn for ungdomsskole i elevundersøkelsen.

Senterpartiet er opptatt av at alle barn skal oppleve trygghet og være i et godt miljø som bidrar til kreativ utfoldelse, utvikling og påfyll av kompetanse. Da trenger vi kunnskap om hvordan skape gode læringsmiljø, tverrfaglig innsats og trygge voksne som har tid. Senterpartiet mener mobbeombudene er en viktig ressurs i dette arbeidet; både i det forebyggende arbeidet og som rådgiver når det trengs å settes inn konkrete tiltak. Mobbeombudene melder om at både barnehager, skoler og kommuner gir positive tilbakemeldinger på tilbudet. Om du trenger noen å prate med om mobbing i barnehage eller skole, så er de der for deg. Du finner mer info om tilbudet på: https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/elev-og-larling-mobbeombud/mobbeombud/