Gjennom tiårene har både AP-regjeringer og borgerlige regjeringer sviktet Vestfold-banen. Her er det få som har noe å skryte av. Nå ser det igjen mørkt ut. En ting er at dobbeltsporet over Skoppum er forsinket. En annen sak er at det ikke har vært mulig å bli enige om en trase sørover fra Tønsberg. Det tredje er at det planlagte dobbeltsporet mellom Stokke og Sandefjord mangler midler til realisering og at det heller ikke ser ut til å være midler for planlegging av trase mellom Sandefjord og Larvik. Kortversjonen er at Jernbanedirektoratet mener at den moderne jernbanen egentlig bør stoppe i Tønsberg. Det kan Vestfold ikke være fornøyd med!

Da SV i stortingsvalgkampen i 1989 reiste kravet om dobbeltspor på Vestfoldbanen, var vi det eneste partiet som var opptatt av dette. Seinere har flere kommet til. Det er bra at det har blitt en konkurranse mellom partiene om å være mest jernbane-positive. Men det ville hjulpet mye om man mente det samme når man var i posisjon som i opposisjon. Der mener vi at SV har sitt på det tørre ved at vi under Stoltenberg 2-regjeringa der SV var med, reiste oss fra forhandlingsbordet og var klare til å forlate regjeringa om AP og Sp ville stoppe dobbeltsporutbygginga i Tønsberg. Slik ble det ikke. Så kom Solberg-regjeringa som lojalt videreførte de vedtatte jernbaneprosjektene fra den rødgrønne regjeringa. Nå truer en ny stopp i utbygginga.

Bevilgninger til jernbane har økt. AP-regjeringa til Stoltenberg 1 la i 2001 fram et jernbanebudsjett som ville gjort at det skulle ta 130 år å fornye Vestfoldbanen. Heldigvis har ambisjonene og bevilgningene økt. Men fortsatt er det mange som ikke innser at jernbanen trengs som det bærekraftige samfunnets viktigste transportmiddel på både mellomlange og lange strekninger. Fra SVs side har vi pekt på at bygging av dobbeltspor til Skien er nødvendig for at vi også skal kunne bygge en forbindelse fra Porsgrunn til Sørlandsbanen (forbindelsen med det gode navnet Genistreken) som vil kunne gi en relativ hurtig forbindelse mellom Oslo og Stavanger, og dermed gi et bedre og grønnere transporttilbud til halve Norges befolkning. Derfor er det nødvendig å binde seg til tidligere politiske vedtak om at Vestfoldbanen skal moderniseres med dobbeltspor og flere avganger. Det har man gjort når det gjelder vei: Tidligere var planen at Vestfoldbanen og E-18 gjennom Vestfold skulle bygges ut samtidig. Motorveien fram til Langangen var ferdig i 2018, mens kampen nå er om togutbygginga kan bli ferdig i løpet av 2030-tallet.

For SV har kampen for jernbanen vært vår viktigste fylkespolitiske sak – av hensyn til de reisende, til næringslivet, men først og fremst av hensyn til at vi må ha et miljøvennlig transportsystem når Norge i løpet av få år skal bli fossilfritt. Vi vil kjempe for den saken overfor regjering, i Stortinget, i fylkesting og kommuner. Skal vi lykkes må hele Vestfoldsamfunnet stå samlet om dette kravet!

To tog i timen til Skien har lenge vært ambisjonen for ny jernbane gjennom søndre Vestfold, og den nye parsellen mellom Larvik og Porsgrunn har senket reisetiden kraftig. Men sommeren 2022 ba samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) Jernbanedirektoratet se på muligheten for å nå målet uten ny stasjon i Larvik. Da ligger det i kortene at det ikke blir noen ny trasé fra Sandefjord til Larvik heller. Like bekymringsfullt er det at Jernbanedirektoratet nå heller ikke vil prioritere to tog til Skien i første seksårsperiode av Nasjonal Transportplan 2025–2036. Får dette gjennomslag, kan det fort gå ti år før vi–kanskje–har en ny strekning mellom Stokke og Sandefjord, med ny stasjon ved flyplassen på Torp.