ØP-artikkelen 30/4 «Byplanlegging for en ny tid» med forslag om dobbeltspor anlagt på en spektakulær brokonstruksjon høyt over Indre havn og deler av Torstrand, har skapt interesse for en ny utbyggingsteknologi: Innen tettbygde strøk og bevaringsverdige naturområder prosjekteres nå internasjonalt jernbaner høyt over bakken. Derved unngås miljøskader og linjer kan etableres med mindre bruk av tid og økonomi til grunnproblematikk.

Nasjoner med mye jernbaneutbygging som USA, Kina, Japan og Tyskland har vært foregangsland. Den nye teknologien er nå på vei til Skandinavia, hvor nye lyntogforbindelsen Oslo-Göteborg er foreslått bygget på brobane. Likeledes er det etter Stortingets nylige vedtak om Nord-Norgebanen, tatt opp fra politisk hold å anlegge den miljøutsatte strekning Fauske-Tromsø på peler opp fra terrenget.

Samfunnsgevinsten ved jernbaneutbygging på brokonstruksjoner er betydelig også ut over miljøhensyn og grunnbesparelser. Økonomiske analyser viser at etablering av nye linjer koster nær halvparten med moderne broteknologi. I tillegg spares mye tid – ordinær utbygging med grunnerverv, sanering og opparbeidelse av kompliserte infrastrukturer krever årelange forberedelser.

Overført på Larviks situasjon vil en høybro fra stasjon på Alfr. Andersen-tomta over gatene nederst i byen mot tunnelinnslaget på Eidet, kunne realiseres vesentlig billigere og raskere enn någjeldende Byplans prefererte sentrumsalternativ med stasjon i Kongegata. I tillegg åpner løsningen for Fjordbyen og skjermer Torstrandsmiljøet.

Larvik legger nå nye planer for byens framtid og bør da samordne disse med nasjonale føringer. Toglinje gjennom sentrum og Kongegata stasjon er ikke lenger aktuelle planer iflg. NTP. Sats da heller på muligheten vi nå har via moderne og økonomisk realistisk høybroteknologi til å få frigjort byens flotte strandarealer med tilstøtende vakre og bevaringsverdige bebyggelse.