Jeg sitter og leser om Lågendeltaet, et vernet naturreservat i Gudbrandsdalen.

Dette er et langstrakt nettverk av våtmark med verdifull natur som har vært vernet i 32 år, og som bl.a. er et viktig hekkeområde for fugler.

Nå har regjeringen ved såkalt kongelig resolusjon opphevet dette vernet. For å bygge en motorvei.

Miljødirektoratet avslo å gi dispensasjon for å bygge denne veien. De mente at vernet var ment å være varig. Da ble oppheving av vern løsningen!

I desember ble en historisk avtale undertegnet i Montreal. Det var en avtale som skulle bidra til å redde verdens økosystemer. Til stede i Montreal var vår klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

«Nå er det naturens tur», utbrøt han entusiastisk etter undertegnelsen.

Så dro han hjem. To måneder senere er han med på å oppheve vernestatusen til dette naturreservatet.

Det er rart med enkelte politikere, det er ikke alltid ord og gjerning henger i hop, eller for å si det på en annen måte, de sier en ting, men mener egentlig noe annet.

«Alle» er enige at naturen skal skånes. Kunnskap om hvor viktig det er å ta vare på myrer og gammelskog er økende. Likevel vet vi at gammelskog hogges, og at myrer fortsatt grøftes. Og det gjøres selv om det har stor negativ betydning for utslipp av co₂ og tap av artsmangfold.

Her i Larvik skjer det også ting, om enn i en annen målestokk. Her må naturområdet Sørskogen vike for hyttebygging, og dyrka mark vike for parkeringsplasser og Mummitroll.