Gode smitteverntiltak i skolene er et viktig bidrag for å få kontroll med smittesituasjonen. For å hjelpe skolene med dette har Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeidet smittevernveiledere for skolene som gir råd og føringer til å velge riktige smitteverntiltak.

Skolenes smittevernveiledere deler inn tiltakene i en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå. Modellen er laget for at man skal unngå stenging av skoler. I Norge drives i dag de aller fleste skoler på gult nivå, men når smittenivået ved en skole eller i en kommune øker og blir uoversiktlig kan kommunens helsemyndigheter bestemme at skolene skal drives på rødt tiltaksnivå.

Når smitten nå har økt og smittespredningen er uoversiktlig, har helsemyndighetene i Tønsberg kommune og Færder kommune beslutte at alle skolene skal drives på rødt nivå. Rødt tiltaksnivå er også besluttet for de videregående skolene i de tidligere Vestfold-kommunene Holmestrand, Horten, Sandefjord og Larvik.

Rødt nivå betyr ikke stenging av skolene, men at skolene skal drives med enda strengere smitteverntiltak. Det skal være mindre grupper, større fokus på avstand mellom elever/ansatte, man bør ha faste klasserom og de ansatte bør komme til klasserommet. Også alternerende oppmøtetider for elever er et tiltak skolene kan vurdere.

Når skolene drives på rødt nivå skal det tilrettelegges for at undervisningen i størst mulig grad skal foregå på skolen. For å få gjennomført tiltakene på rødt nivå åpnes det likevel opp for at noe av undervisningen kan gis som hjemmeopplæring. Alle elever har, uansett tiltaksnivå, krav på et tilbud fysisk ved skolen hver uke.

Smitteverntiltakene som iverksettes i skolene må være fornuftige, målrettede og forholdsmessige, og må vurderes fortløpende. Selv om skolene ikke stenger, innebærer likevel tiltakene en stor byrde for barn og unge, og tiltakene må ikke ha en lengre varighet enn strengt nødvendig.

Tilstedeværelse på skolen er viktig for barn og unges utdanning, utvikling og sosiale liv. Statsforvalteren mener riktig bruk av trafikklysmodellen og riktige smitteverntiltak både kan sikre barn og unges deres rett til utdanning og sosial tilhørighet, samt at det til bidrar til å få kontroll over smittesituasjonen i det som forhåpentligvis er innspurten av pandemihåndteringen.