Først vil jeg innrømme at lokalt og politisk engasjement er viktig i dagens samfunn, men samtidig bør meningsutvekslingene skje på et riktig grunnlag.

I dette tilfelle gjelder det en liten hytte fra 1951 ved Hvittensand som er søkt revet og bygget ny. Dvs.utvides fra 35 m² til 41 m² Endringen vil altså tilsvare en utvidelse på 6 m². Som hytte- og tomteeier føler jeg at saken kan være noe feilaktig framstilt i media.

Steinsnes og Brekke er en slektsgård fra 1907. Den gang var laksefiske i sjø og elv et viktig ognødvendig næringsgrunnlag i tillegg til jordbruk. Etter hvert ble arealer som egnet seg lite til tradisjonelt jordbruk og beiteområder, regulert til hustomter på feste. Festeinntekter og utleie er fortsatt en vesentlig del av driftsgrunnlaget på gården. For å imøtekomme forespørsler om leie, fra f.eks. Kitere, brettseilere, padlere og turister generelt, har jeg søkt om å rive og bygge ny hytte. Med utvendig vann og utedo har tilbakemeldingene vært at man ønsker seg litt mer moderne sanitære fasiliteter.

Søknaden er i henhold til lover, regler og gjeldende praksis for alle hytter som er etablert i strandsonen. Således ser man at søknaden holder seg godt innenfor plan og bygningsloven. Saken ligger som alle andre saker på kommunens nettsider. Hytta ligger med god avstand til kyststien som går fra Sukkersletta til Hvittensand. Vind, flom ogstrømforhold kan noen ganger gjøre det vanskelig å benytte seg av kyststien ned på stranden. Derfor er det foreslått å lage en alternativ trase som vil være i samråd med Larvik kommune, for en god ogtrygg atkomst til Hvittensand og videre inn på kyststien. Det er i dag kun to hytter (inkl. omsøkt hytte) innenfor et friområde på ca. 90 000 m², der kommunen leier ca. 75 000 m² av gården. Den omtalte tomten er på litt over 500 m²

Både første og andre generasjon på Brekke Gård har helt siden 1953 vært pådrivere for å få Steinsnes-området regulert til et friområde for allmennheten. Til tross for at de den gang kunne ha bygget mange hytter på området og etterspørselen var stor. Som grunneier og boligeier i området, ønsker jeg fortsatt å bevare og forvalte dette friområde med tilhørende strandsoner, til beste for alle, også de kommende generasjoner. Så bruk naturen, og se og opplev alt den har å by på. Hver dag er flott og unik.

Mitt ønske med dette innlegget er å framlegge fakta sett fra min side.