Hva skal til for å sørge for spredt bosetting, flere lokale arbeidsplasser og vekst i distriktene? Nøkkelordet er næringslivet. Norge trenger verdiskapning.

Jeg mener at et godt Norge består av livskraftige distrikter, tettsteder i utvikling og gode by- og bygdesamfunn. Da er vi helt avhengige av et sterkt, mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv. Det er gjennom de små og store bedriftene sysselsettingen, investeringene og aktiviteten skjer. Slik er det næringslivet bidrar til å skape levende lokalsamfunn og vekst i hele landet.

Bare se på Stanges Gårdsprodukter i Tønsberg. Gjennom en bevisst strategi har de over år vokst og utviklet bedriften, men beholdt og bygget videre på de samme grunnverdiene. Nå har de behov for utvide virksomheten og synes behandlingstiden blir unødig lang i det offentlige. Eller Grans Bryggeri i Sandefjord som med lokale eiere konkurrerer mot internasjonale bryggerier. Disse får en formuesskatt på arbeidende kapital som er klart konkurransevridende og gir de internasjonale bryggeriene fordel i møte med de norske. Slik bør vi ikke ha det.

To tredjedeler av alle norske virksomheter er privateide, og det store flertallet av disse er små og mellomstore bedrifter (SMB). Disse bygger lokalsamfunnene nedenfra og drives ofte av mennesker med et større perspektiv på næringsvirksomhet enn å fylle egen lommebok. Dagens små og mellomstore bedrifter trenger bedre støttespillere. Mange små familieeide bedrifter sliter med å rekruttere spesialisert arbeidskraft og mange må melde pass i kommunale anbudskonkurranser. Slik kan vi ikke ha det.

Bedriftene må ha rammevilkår som stimulerer til nyetableringer, vekst og utvikling – ikke motsatt. En bærekraftig distriktspolitikk handler også om en god næringspolitikk. KrF er opptatt av å føre en ansvarlig økonomisk politikk og skape gode rammer for både næringslivet og for folk. En god politikk for næringen må særlig bidra til å styrke de små og mellomstore bedriftene, som er ryggraden for distriktene og sysselsettingen. KrF vil føre en politikk som bidrar til flere arbeidsplasser og innovasjon og nyskaping.

Hva er egentlig gode løsninger for næringslivet?

For det første handler det om å skape forutsigbarhet og tillit. Dette er viktige faktorer for at norsk næringsliv skal kunne gjøre investeringer og videre satsing i Norge. Investeringer i grønt skifte, ny energi og klimatiltak krever sikkerhet for investorene for at regnestykket ikke skal bli ødelagt av brå endringer i skattemessige forhold. Skal vi lykkes, er private investeringer en nødvendighet. Avgiftssystemet bør eksempelvis være slik at det lønner seg å velge miljøvennlig og grønt, og at det koster mer å kjøpe forurensende produkter.

For det andre må vi endre formuesskatten. Det handler ikke om mangel på skattevilje fra bedrifter og gründere. Målet være betaling av skatt etter skatteevne. I dag må skatt på arbeidende kapital betales uavhengig om bedriften går godt eller dårlig, og det er 2 anleggsmaskiner, fabrikkbygninger og nødvendig utstyr for å drifte næringen som blir skattlagt. KrF mener at formuesskatten tapper norske bedrifter slik at de har mindre igjen til å investere i norske arbeidsplasser. Denne skatten rammer bare norske eiere, som gir et uheldig konkurransefortrinn for utenlandske eiere. KrF vil derfor fjerne formuesskatt på arbeidene kapital.

Til slutt er arbeidsgiveravgiften en hemsko for bedriftseiere. Norske industribedrifter har lenge klart å ta internasjonale posisjoner basert på et høyt kompetansenivå i virksomhetene. Når regjeringen innfører økt arbeidsgiveravgift for inntekter over 750 000,- NOK, blir det en ekstrabeskatning på kompetansearbeidsplasser. Konkurransefortrinnene norske bedrifter og norsk industri har internasjonalt må ikke svekkes, men videreutvikles og styrkes, om norsk næringsliv fortsatt skal være internasjonalt konkurransedyktig. Vi ønsker å avvikle regjeringens tillegg på arbeidsgiveravgiften for inntekter over 750 000 kr, samt vurdere om det er mulig å redusere den ordinære avgiften for å styrke sysselsettingen i små og mellomstore bedrifter.

Jeg vil beholde Grans Bryggeri i Sandefjord, Stange Gårdsprodukter i Tønsberg og Mesterbakeren på Sem. Dette er eksempler på bedrifter som bidrar i lokalmiljøet og sikrer aktivitet og arbeidsplasser.

Et godt velferdssamfunn bygges nedenfra ved å vise tillit og gi ansvar til de nære og naturlige fellesskapene. KrF ønsker å sikre stabilitet, forutsigbarhet og dialog med næringslivet, samt arbeide for brede forlik og langsiktighet i næringspolitikken. Vi har i dag et mangfold av små og mellomstore bedrifter, som gir liv og lys i bygd og by over hele landet – sånn bør det fortsette å være.